Eerste echte gemeenteraad onder nieuw bestuur: enkele gemiste kansen

02 Februari 2013

Op 31 januari was er de eerste echte gemeenteraad van het nieuwe bestuur. Meteen ook een aantal eerste gemiste kansen...  Het belangrijkste punt (en meteen ook de reden voor de grote opkomst van het publiek?) was al op voorhand gecommuniceerd:

de eerste echte beleidsdaad van deze nieuwe ploeg is een verhoging van de belastingen.

 

Inderdaad, ondanks alle verkiezingsbeloften en het getoeter de voorbije bestuursperiode dat de dan doorgevoerde belastingverlaging eigenlijk het werk was van CD&V, zal de Zomergemnaar de volgende 6 jaar meer moeten betalen aan belastingen.

Iedereen had het echter verkeerd begrepen: deze verhoging gaat niet in tegen de beloften, want het gaat om een andere belasting. Allicht was er noch in het kleinste magazine, noch op de levensgrote affiches voldoende ruimte voor deze verduidelijking.

 

Erger nog is het feit dat deze verhoging er al komt nog voor de ploeg weet of ze eigenlijk wel nodig is. Ze vertrekt uit de vaststelling dat bij gelijk beleid er een tekort op de rekening zou bestaan. Er is echter geen verplichting, en ook geen nood om hetzelfde beleid te voeren: een aantal zaken zijn gerealiseerd, dus niet alle kosten zullen gelijk blijven.

 

Maar men wacht niet op wat men wil realiseren en wat dat zou kosten: uit de glazen bol blijkt met zekerheid dat dit tekort er zal zijn.

Er werden cijfers en grafieken met neerwaartse lijnen bij gehaald om het te bewijzen (al werd er niet bij gezegd wat die grafieken voorstelden). Ook de verdediging dat deze verhoging er eigenlijk geen is, omdat er door de eerdere verlaging meer verlaagd zou zijn, hing met haken en ogen aan mekaar en houdt geen steek: de gemeentebelastingen voor de Zomergemnaar zullen de komende 6 jaar wel degelijk hoger liggen dan tijdens de voorbije jaren.

 

Om ook op de werkingskosten van de gemeente te besparen, blijft de meerderheid wel constructieve voorstellen vragen aan de oppositie, er komt zelfs een heuse overlegvergadering daarvoor. Maar dan moet men wel openstaan voor deze voorstellen. Redelijk arrogante uitspraken als "wij zijn nu eenmaal met 10" blijken daar niet echt van. Is het dan echt onmogelijk dat dergelijk constructief voorstel minimaal één van de raadsleden zou kunnen overtuigen?

 

In verband met besparen op de werkingskosten, is voor Groen ook een politieke duit in het zakje belangrijk. Daarom dat we eerder al constructief voorstelden om met één schepen minder te besturen.

 

Ook een gezamenlijk voorstel van de oppositie in verband met de verdeling van mandaten in de commissies, zou tot een besparing op de politieke kosten leiden. Hoewel het constructieve voorstel minder kost aan de gemeentekas, bleek men toch te kiezen voor het eigen voorstel. Zou het geweest zijn omdat dat eigen voorstel één vertegenwoordiger (of zitpenning) meer inhield voor de meerderheid? Een andere relevante reden is bijna niet te vinden.

Al verdient in dat verband het feit dat men alle fracties een plaats wil geven enige lof, het tegenvoorstel echter, tot stand gekomen na een gezamenlijk overleg en een schorsing van de raad, werd van tafel geveegd zonder onderling overleg binnen de meerderheid: even luisteren en meteen afvoeren. Openstaan voor constructieve voorstellen? Begaan zijn met de financiële toestand?

 

 

De bulk van de raad betrof  de aanduiding van de vertegenwoordigers in allerlei organen, waar enkele plaatsen voor de oppositie werden gereserveerd (waarvoor dank). Deze mensen bleken dan ook de enige die met een overweldigende meerderheid werden aangeduid. De andere kandidaten door de oppositiepartijen voorgedragen haalden het met 10 tegen 9 net niet.

 

 

Vanuit Groen hadden we enkele bijkomende vragen aan het bestuur:

- sinds de aankoop door het vorige bestuur bestaat er de mogelijkheid om ook fietspaden sneeuwvrij te maken: we vroegen om deze ook in Beke in de schoolomgeving voldoende in te zetten; het college  beloofde bij de evaluatie hiermee rekening te houden.

 

- in de kinderopvang Oostwinkel zal er met een vrijwilliger worden gewerkt, uiteraard is Groen tevreden met elke betere dienstverlening in de deelgemeenten. We wouden nagaan of deze vrijwilliger wel voldoende is verzekerd, of er in continuïteit is voorzien en of er wel steeds voldoende begeleiders zullen aanwezig zijn in functie van het aantal kinderen. Verzekering en verantwoordelijkheid blijven bij het gemeentebestuur. Het feit dat de extra opvang onder de regeling 'gemelde opvang' valt, blijft wel op te volgen, want dit legt minder eisen op naar competenties toe en heeft ook geen maximaal aantal kinderen per begeleider. Meer doen met minder, mag niet leiden tot minder goede dienstverlening. Momenteel is er geen probleem gezien de opvang door een leerkracht wordt verzorgd.

 

- in de Rijversdreef is er beschadiging van de bomen: Groen wil dat het bestuur voldoende de vinger aan de pols houdt in dit dossier in afwachting van het proces later op het jaar, zodat er intussen niet teveel aan de situatie verandert. We gingen na of er wel degelijk een proces-verbaal werd opgesteld door de politie (dit is gebeurd op 28 januari). Op vraag van raadslid Annemie De Bie zal nagegaan worden of er daarin ook melding is gemaakt van de recente vervuilde grond die is waar te nemen. Schepen Lampaert gaf verder ook een mooi exposé van de reeds genomen terechte stappen tijdens de vorige legislatuur. Hopelijk blijft men dit met dezelfde gedrevenheid opvolgen: onze kerkwegels zijn belangrijk.