Gemeenteraad 25 april 2013

25 April 2013

Gemeenteraad 25 april 2013

Vandaag is er opnieuw gemeenteraad. Groen legt volgende bijkomende punten voor:- Invoering van spreekrecht voor de burgers op de gemeenteraad  (invoeren vragen-halfuurtje)

- We hebben vernomen dat er momenteel geen ICT- verantwoordelijke meer is op de gemeente.

Op welke manier wil het bestuur ICT- problemen aanpakken, nu en op langere termijn?

 

In verschillende gemeenten en steden wordt er al jaren gebruik gemaakt van een vragenhalfuurtje, in andere zijn er voorstellen om het in te voeren.

Het vragenhalfuurtje biedt inwoners van een gemeente de mogelijkheid om elke maand, bij het begin van de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen rechtstreeks en mondeling vragen te stellen of een standpunt te uiten over zaken die hen aanbelangen en waarvoor de gemeente bevoegd is.??

Een vragenhalfuurtje zorgt voor meer inspraak, betrokkenheid en vergroot nog meer het contact tussen de Zomergemnaar en het beleid. Het verruimt onze lokale democratie en is een eenvoudig instrument om Zomergemnaars de kans te geven snel en rechtstreeks een opmerking te richten aan het bestuur.??

Er kunnen uiteraard een aantal voorwaarden en aandachtspunten voor een zinvol gebruik van het vragenhalfuurtje worden gesteld.

Daarom wil Groen voorstellen dat een vragenhalfuurtje ook in Zomergem ingevoerd kan worden.??

 

Vooraf wordt volgende agenda afgewerkt:

OPENBARE ZITTING
1. Retributie op de administratieve prestaties: wijziging reglement.

2. Kerkfabriek Sint-Martinus Zomergem - jaarrekening 2012: advies.

3. Kerkfabriek Sint-Maurus Beke - jaarrekening 2012: advies.

4. Kerkfabriek Sint-Gangulfus Ronsele - jaarrekening 2012: advies.

5. Kerkfabriek Sint Jans Onthoofding Oostwinkel - jaarrekening 2012: advies.

6. Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) mobiliteit: oprichting, samenstelling en
aanduiding voorzitter.

7. Gemeentelijke Ouderenadviesraad - statuten: goedkeuring wijziging.

8. Patrimonium - grondverwervingen noodzakelijk voor de realisatie van het fietspad gelegen
N461 (Spinhoutstraat/Nekke/Gentweg): goedkeuring akten minnelijke onteigening en
pachtbeëindigingen (deel 6).

9. Patrimonium - onderhandse verkoop deel buitenterrein IBO Bekinop Beke gelegen
Priemwegel 2: goedkeuring ontwerpakte.

10. Centrum voor Informatica vzw (Cevi): voordracht lid Raad van Bestuur.