College Lovendegem trapt in eigen doel

26 September 2010

Provincie maakt brandhout van onteigeningsplannen voor nieuwe sportterreinen Rup-recreatiepool in prullenmand! De bestendige deputatie heeft zich op 2 september gebogen over het zogenaamde RUP-Recreatiepool van Lovendegem. Het plan houdt in hoofdzaak in dat aan de overzijde van de Centerloop meer dan 6 ha landbouwgrond zouden moeten worden onteigend voor de aanleg van twee extra voetbalvelden.

Tijdens het openbaar onderzoek zijn meer dan 300 bezwaarschriften ingediend, en zowel de Gecoro (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) als de Milieuraad hadden uitvoerig over de negatieve gevolgen van de plannen geadviseerd, en gewaarschuwd voor de risico's. Tijdens de definitieve vaststelling in de gemeenteraad, stemde evenwel alleen Spa tegen.

De bestendige deputatie was in haar oordeel kort maar krachtig: zowel naar vorm als naar inhoud is het plan van het college naar de prullenmand verwezen. Wat de vorm betreft vindt de deputatie dat de gemeente niet alleen de bezwaren onvoldoende heeft behandeld, maar ook de afwijzing van die bezwaren onvoldoende heeft gemotiveerd. Wat de inhoud betreft gaat de deputatie nog een stap verder: de gemeente heeft niet kunnen aantonen dat de onteigening noodzakelijk is.

Volgende stappen

Het wordt afwachten wat het college hiermee aanvangt, maar vast staat dat de procedure volledig moet worden overgedaan. Met andere woorden, opnieuw advies aan alle Vlaamse adviesorganen, opnieuw naar de Gecoro en een nieuw openbaar onderzoek. De "kleine vertraging" waarvan het college spreekt, is ronduit nonsens. Voor Groen! lijkt een nieuw Rup vóór de gemeenteraadsverkiezingen nauwelijks haalbaar. Het mag duidelijk zijn dat de indieners van bezwaren zich in hun overtuiging gesterkt voelen, en dat er opnieuw zal worden gemobiliseerd. Als het college geen lessen trekt uit de afwijzing van de deputatie, en denkt weg te komen met een paar cosmetische bijstellingen, dan vergist het zich schromelijk. Een Rup met onteigening van landbouwgrond heeft geen bestaansrecht meer.

Dat is ook de mening van de bestendige deputatie. Veel belangrijker dan de vormelijke tekortkomingen is immers het feit dat de noodzakelijkheid van de onteigening niet kon worden aangetoond. Vast staat dat een nieuwe "light"-versie van het plan geen enkele kans op slagen heeft. Het college heeft namelijk al elk mogelijk argument gebruikt om die noodzakelijkheid aan te tonen, maar is daar niet in geslaagd. Nieuwe argumenten zijn er niet. Integendeel. De voorstellen van de buurtbewoners lijken nog duidelijker aan te tonen dat het aanleggen van kunstgrasvelden het capaciteitsprobleem voor het voetbal uit te wereld helpt. Dat plan biedt de betrokken landbouwers de rechtszekerheid die het roekeloos beleid van het college hen ontneemt. Als het volgens onze burgemeester bovendien goedkoper is de bestaande sporthal af te breken in plaats van ze te vernieuwen, moet de nieuwe sporthal op de site zelf een betere plaats krijgen, zodat zij de aanleg van andere infrastructuur niet belemmert.

In de aanloop naar het Rup is het voorts zeer verwonderlijk dat het college niet is ingegaan op het voorstel van de Vlaamse regering met betrekking tot impulssubsidies voor kunstgrasterreinen en sporthallen. Volgens de persdienst van minister Philippe Muyters heeft Lovendegem geen dossier ingediend. Over het hoofd gezien? Nalatigheid? Niemand die het weet.

Laten we dus hopen dat het college dit keer wat beter luistert naar zijn eigen adviesorganen, want uit dit debacle mag het duidelijk zijn dat het college niet over de nodige capaciteiten beschikt om een eenvoudig Rup tot een goed eind te brengen. De negatieve adviezen over een ander Rup, het Rup-Appensvoorde bevestigen dit alleen maar. Mogen wij van een 13-koppige meerderheid wat meer ernst verwachten?

Bijlagen: besluit van de provincie