Ecologisch voedselplan: 10 stappen naar een minder industriële landbouw

22 April 2009

Ecologisch voedselplan: 10 stappen naar een minder industriële landbouw

Hoewel voedsel basisbehoefte nummer één is, besteden we er te weinigaandacht aan. 'Zo goedkoop mogelijk' leek decennia het enige criterium."Er moet dringend meer aandacht voor duurzame en ecologischevoedselproductie komen, én de producenten," stelt Europeesparlementslid Bart Staes (Groen!) die vandaag de inhoud van zijnBrooddoos voorstelde: een creatief verpakt en vormgegeven boekje overde voedselcrisis met tien punten om de voedselproductie weer op eenduurzame, klimaat-, dier- en mensvriendelijke manier te organiseren. Delandbouwsector heeft een enorme impact op de klimaatverandering. Zijzorgt voor ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen. Deveeteelt alleen al stoot meer uit dan de transportsector. Eendiervriendelijkere veeteelt en afbouw van onze vleesconsumptie zijndringend nodig. Dat kan o.m. door onze boeren te steunen die kiezenvoor meer ruimte per dier en gebruik van lokaal geproduceerd veevoer enminder gebruik van minerale meststoffen en krachtvoer. Hierdoor wordter minder energie verbruikt en minder methaan uitgestoten. "Omdat devleesindustrie zo'n impact heeft op ons leefmilieu en te veel vleeseten slechts is voor onze gezondheid, is het de plicht van de overheidom vegetarisch eten te stimuleren," verklaart Staes.Naast de productie van ons voedsel, heeft ook het transport ervaneen enorme impact op ons klimaat. Via een kwaliteitslabel, promotie ensubsidies wil Groen! de echte streekproducten van dicht-bij-onssteunen. Zeker als het om milieuvriendelijke of biologische productengaat. Producten die van verder komen, zouden zoveel mogelijk moetenvoldoen aan de vereisten van fair trade. Voedsel wordt over honderden,soms duizenden kilometers vervoerd, waardoor de kost voor milieu enklimaat enorm oploopt.

De overheid moet landbouwers ook ondersteunen bij investeringen inenergiebesparende maatregelen. De productie van zonnestroom in de land-en tuinbouw kan enorme voordelen opleveren. Door een 'Rent aRoof'-systeem zouden ook land- en tuinbouwers hun daken ter beschikkingkunnen stellen aan installateurs van zonnestroom en in ruil daarvoorgoedkope zonnestroom geleverd krijgen.

Groen! wil tegen 2020 tot 10% biolandbouw. Daarom moet hetprijsverschil tussen biologische en gangbaar geteelde productenverkleinen via een serieuze verlaging van de BTW op verwerktebioproducten (nu 21%) zodat biologische kwaliteitsproducten voor iedersportemonnee haalbaar worden.

Groen! wil ook meer geld vrijmaken voor onderzoek naar biologischelandbouwpraktijken en van Vlaanderen een GGO-vrije regio maken. Boerendie kiezen voor minder productie, meer kwaliteit, veilig voedsel,leefmilieu, dierenwelzijn en diversificatie, hebben voor Groen! rechtop een fikse ondersteuning. "De 10 maatregelen die ik vooropstel inmijn boekje hebben slechts 1 doel: Op langere termijn de tegenstellingtussen landbouw en leefmilieu overstijgen. Die 2 kunnen elkaarversterken: Landbouw wordt dan 'milieubouw'," besluit Staes.

Het volledige ecologische voedselplan kan u hier nalezen

Meer info over Bart Staes: www.bartstaes.be

Contact: Bart Staes - email