Een andere bestuursaanpak: Groen vraagt schepenen op basis van doelstellingen

19 November 2012

Een andere bestuursaanpak: Groen vraagt schepenen op basis van doelstellingen

Bij het verdelen van de bevoegdheden heeft de nieuwe bestuursploeg van CD&V en Open VLD zich van zijn meest klassieke kant laten zien. Groen pleit voor schepenfuncties op basis van de doelstellingen die ze nastreven en dus voor een andere bestuurlijke aanpak. Het zal ervoor zorgen dat het beleid consistenter wordt én beter te evalueren. Groen vraagt dat de nieuwe bestuursploeg haar huiswerk opnieuw maakt. Vorige week vernamen we de verdeling van de schepenfuncties in Waarschoot. Men heeft zich laten inspireren door de opdeling van het vorige bestuur. De klassiekers zijn allemaal aanwezig: jeugd, sport, senioren, cultuur, feestelijkheden, begraafplaatsen, sociale zaken, enzovoort.

in de pers

Een bestuursomslag kan nochtans zorgen voor een betere beleidsvoering. Aan de hand van een voorbeeld uit de vorige beleidsperiode geven we aan waarom de nieuwe opdeling van bevoegdheden problematisch is.

Enkele maanden geleden ondernamen de jeugdverenigingen acties tegen armoede. Met informatieve spelen en speelse acties vroegen de jeugdbewegingen aandacht voor deze (vaak verborgen) problematiek. De OCMW-voorzitter werd echter niet betrokken bij deze acties die mee werd ondersteund door de gemeente. Dit is maar één voorbeeld van hoe beleid niet altijd op een goede manier wordt gevoerd. Een actie in het kader van armoedebestrijding zonder de voorzitter van het OCMW te betrekken is onlogisch. Het effect van deze actie is daardoor ook minder groot. We gebruiken dit verder als voorbeeld van hoe het anders kan.

Groen ziet een oplossing in schepenen die verantwoordelijk worden voor de doelstellingen die het bestuur wil bereiken. Daarvoor zal wel een bestuursploeg nodig zijn die een goede verstandhouding heeft en die elkaar de communicatie over haar realisaties gunt.

Dit zou een heel moedige keuze zijn, want het zou betekenen dat het beleid ook voor de oppositie en de inwoners van Waarschoot makkelijker te evalueren zal zijn.

Teveel opdeling

Verschillende schepenen en diensten binnen de gemeente werken teveel naast elkaar. Ze houden zich met deelaspecten van een probleem bezig. Collega's houden zich met andere deelaspecten van datzelfde probleem bezig. Ze hebben te weinig overleg met elkaar. Bij armoedebestrijding bijvoorbeeld stellen we vast dat oplossingen zich op verschillende gebieden situeren: werk en economie, steunverlening, begeleiding, onderwijs, toegang tot het jeugdwerk en sport, huisvesting enzovoort. 

In deze legislatuur zouden net zoals in de vorige ongeveer alle schepenen moeten worden betrokken bij de aanpak van armoedebestrijding. De burgemeester vanuit haar bevoegdheid senioren, schepen Antoine Van Hulle vanuit zijn domein werk en woonbeleid, schepen Kim Martens via zijn bevoegdheden jeugd en sport, schepen Nick Braeckman vanuit zijn cultuur en OCMW-voorzitter en schepen Christine Claeys vanuit haar algemeen takenpakket vanuit het OCMW, maar ook via haar bevoegdheden sociale zaken, sociale huisvesting, Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), kinderopvang en volksgezondheid. In de praktijk zal dit echter niet gebeuren. Dit zagen we in de vorige legislatuur, maar evengoed in andere gemeenten.

Dat de opdeling te ver gaat zien we ook op het moment dat burgers gevraagd wordt naar hun mening over hun straat of gemeente. De burger heeft veelal geen boodschap aan een kunstmatige afbakening waarbij hij zich op maandag mag uitspreken over mobiliteit, dinsdag over veiligheid, woensdag over cultuur en donderdag over groen in zijn straat. Zijn zorg is de leefbaarheid in zijn buurt of wijk. Als we naar de voorstellen van het buurtcomité van Beke kijken, dan zien we dit ook in de praktijk. In hun vragen wordt een duidelijke verbinding gemaakt tussen verschillende beleidsthema's: lokale economie, mobiliteit, verkeersveiligheid, enzovoort.

Een duidelijke doelstelling mét verantwoordelijkheden

In de nieuwe beleidsperiode zijn er kansen om de gebrekkige samenwerking tussen schepenen en diensten te doorbreken. Het gemeentebestuur moet een meerjarenplanning opmaken en moet via de beleids-en beheerscyclus de prioriteiten voor de komende jaren vastleggen. Vroeger moest een gemeente- en OCMW bestuur tot 14 verschillende (sectorale) plannen opmaken: een sportplan, een milieuplan, een cultuurplan enzovoort. Nu moet er één lokale meerjarenplanning worden opgemaakt. Het ideale moment dus voor een andere aanpak.

Als een probleem een brede aanpak nodig heeft moeten bijna alle mandatarissen worden betrokken. Dat lukt gewoon nooit. Daarom stelt Groen voor te werken met doelstellingen en schepenen verantwoordelijk te maken voor die doelstellingen. Afhankelijk van de keuzes die een bestuur wil maken, zouden we dan bijvoorbeeld een schepen hebben voor armoedebestrijding (die bij voorkeur ook OCMW-voorzitter is), een schepen voor Beke, enzovoort.

Uiteraard kan één schepen meer dan één doelstelling nastreven. Vandaag heeft een schepen ook meerdere bevoegdheden.  En natuurlijk zullen schepenen elkaar nog nodig hebben om hun doelstelling te realiseren. Ze moeten elkaar ten volle vinden in het schepencollege. Het bestuur zal door deze aanpak ook kansen grijpen die het vorige bestuur liet liggen.

SMART

Het al geformuleerde voorstel van een schepen voor onderhoud is een goede eerste stap, want dat gaat zowel over openbare werken, afvalbeleid, patrimonium als over begraafplaatsen. We hopen dat de meerderheid deze nieuwe bestuursweg toch nog inslaat. Maar het bestuur moet deze doelstellingen dan wel nog SMART formuleren: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden.

Deze aanpak zal het beleid ook doorzichtiger maken voor de inwoners van Waarschoot. Dit zou een heel moedige keuze zijn, want het zou betekenen dat het beleid ook voor de oppositie en de inwoners van Waarschoot makkelijker te evalueren wordt. En finaal wordt het belastingsgeld beter besteed.

Peter Cousaert

[email protected]

0477 70 56 89

 

Een kort persbericht werd toegevoegd via deze link.