Gemeenteraad 14/09/2011 keurt aankoop groene long af

15 September 2011

Gemeenteraad 14/09/2011 keurt aankoop groene long af

14/09/2011, 23u45: de gemeenteraad van Zomergem verwerpt de verkoopakte van de hovingen Standaert tussen de gemeente en de familie. Nochtans had de gemeenteraad reeds in 2010 die aankoop principieel goedgekeurd, weliswaar met meer onthoudingen dan voor-stemmen, maar zij die zich toen onthielden wisten goed genoeg dat ze daardoor groen licht gaven aan de realisatie van de aankoop.   Tijdens een geladen gemeenteraad had eerst de burgemeester nog een uiteenzetting gegeven van de verschillende stappen in het dossier.

 

Ook CD&V kreeg de tijd om hun ultiem tegenvoorstel uit de doeken te doen.

 

Daarna herinnerde de secretaris er ? terecht ? aan dat een amendement op een akte niet mogelijk is. Logisch gezien één van beide partijen ? de verkoper ? niet aanwezig was en dus niet mee kon oordelen.

CD&V had het punt ook niet aan de agenda van de gemeenteraad kunnen toevoegen, waardoor er dus gewoon tot stemming rond de akte werd overgegaan.

 

14/09/2011 om 23u45 is dan het verdict rond de aankoop van de groene long bekend: 6 voor, 10 tegen en 3 onthoudingen.

 

De 10 tegenstemmen stonden in de sterren geschreven, CD&V had immers de dag voor de gemeenteraad al haar stemgedrag verspreid in de pers. Op zo'n moment kan je niet meer terug zonder gezichtsverlies.

 

CD&V stelt eerlijk te willen zijn, en hun voorstel bevat een op zich interessante piste.

 

Maar toch blijven een aantal onwaarheden overeind:

 • - men blijft stellen dat om een weide gaat
 • - de huidige bescherming van de site wordt verkeerd uitgelegd alsof er daardoor nooit zal mogen worden gebouwd op het perceel

 

De hoge kostprijs hebben we nooit betwist, en altijd eerlijk weergegeven, nl. 823.668 EUR, ja achthonderddrieëntwintig duizend en zeshonderdachtenzestig euro.

Maar het is niet omdat dit perceel momenteel als weide wordt gebruikt, dat het geen woonzone is.

En ja, het is een beschermd dorpsgezicht en ruimtelijke ordening staat niet te springen om daar zomaar welke bebouwing ook toe te staan, maar het enige wat bebouwing in de weg staat, is het ontbreken van een ontsluiting.

 

Uiteraard weegt dergelijk bedrag op wat een gemeente aankan. Maar dit was geen extra bedrag, het staat al de hele tijd ingeschreven in het budget. In December 2010 werd ook het bijeen gespaarde natuurfonds overgeheveld naar de aankoop van de groene long. Zo stond dus quasi het hele bedrag al in het budget ingeschreven. (De gemeenteraad begon overigens met een budgetwijziging waarbij deze situatie werd behouden).

 

Daarnaast doet CD&V nu ook plots alsof de coalitie een de haalbaarheidsstudie op eigen initiatief liet uitvoeren. Dit werd echter uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van CD&V, zij vroegen een budget van vijftienduizend euro daarvoor.

 

Het voorstel van CD&V dan:

 • - uiteraard een goede vondst: een andere partij doet de kosten (en kan wat inkomen genereren): de gemeente behoudt inspraak en initiatief, maar moet geen kosten maken
 • - waarom werd dit idee niet vroeger geopperd (men zegt zelf al langer op die piste te denken)?
 • - Het kostenplaatje werd nog niet becijferd
 • - CD&V ziet het project ruimer en wil het hele binnengebied bespreken en ontwikkelen, met bewoning, het gemeenschapscentrum, groen
 • - Maar ook 'autoluw': dus niet autovrij!
 • - Blijkbaar moet er daar ook kost wat kost toch nog wat extra parkeerruimte komen

 

Er resten dus wel nog heel wat vragen:

 • - zal men een partner vinden die dergelijke investering wenst te doen, met een eerder beperkte mogelijkheid tot inkomsten uit wat kan gerealiseerd worden
 • - wat zou de eventuele kostprijs zijn voor de gemeente?
 • - Op welke termijn kan je zoiets gaan realiseren? Dreef 10 en de groene long zijn nu vrij; dit project vergt onteigeningen in het binnengebied; er is toch een groot verschil tussen een eigenaar die zelf voorstelt om een stuk grond te verkopen en een gemeente/intercommunale die aktief op zoek gaat naar eigendommen. De realiteit in de dossiers Bekestraat/Paterstraat en fietspad Stoktevijver tonen aan dat dergelijke procedures jarenlang kunnen aanslepen vooraleer iedereen akkoord is

 

Maar goed, de huidige denkpistes moeten nu dus, minstens tijdelijk, verlaten worden.

 

Op initiatief van Groen!-sp.a waren er werkgroepen opgericht. Hierin waren op ons verzoek niet enkel de verenigingen opgenomen, maar ook de oppositie én ook de mensen van het actiecomité Groene long.

 

De tijd die mensen spendeerden blijkt nu vergeefse moeite.

 

Niet enkel wordt de groene long niet aangekocht, de mogelijkheden voor het gemeenschapscentrum worden nu ook beperkt:

 • - de mogelijkheden tot ontsluiting van de site zijn nu wel heel beperkt
 • - doordat het achterliggende gebied in private handen blijft, moet een evt nieuw gebouw verder van de perceelsgrenzen blijven, en is de mogelijke hoogte ook beperkter

 

14/09/2011 23u45 Zomergem mist zijn unieke afspraak met de toekomst.

 

In bijlage vind je nog de tussenkomsten van Annemie De Bie tijdens de gemeenteraad