Groen en Sp.a vinden burgerparticipatie onvoldoende

01 September 2013

Inspraak meerjarenplan Lovendegem ondermaats Op 9 augustus midden in de grote vakantie ontvingen alle gemeenteraadsleden, voorzitters en secretarissen van de adviesraden het voorstel van het nieuwe meerjarenplan van Lovendegem in hun mailbox. In dit meerjarenplan staan de grote lijnen van wat het college van burgemeester en schepenen de komende 6 jaar wil realiseren en hoe hij dat denkt te financieren.Het gemeentebestuur weet al van bij zijn aantreden in januari dat er tegen het einde van dit jaar een meerjarenplan moet zijn. Zowel de Vlaamse administratie als de Vlaamse Vereniging voor steden en gemeenten ondersteunen en stimuleren gemeenten om zo veel mogelijk de adviesraden en de bevolking te betrekken bij de opmaak ervan.

"Een meerjarenplan waar veel mensen bij betrokken zijn, is een gedragen meerjarenplan. Maar het gemeentebestuur heeft geen ervaring met participatief besturen en wil precies ook geen ervaring opdoen", stellen Sofie Vercoutere en Terry Gyselbrecht die voor Spa/Groen in de gemeenteraad zetelen.

Zij vinden het van weinig respect getuigen dat zij nu pas de eerste keer een voorstel van een meerjarenplan te zien krijgen en dat zij en alle adviesraden op minder dan een maand (ten laatste tegen 5 september) met onderbouwde bedenkingen en adviezen moeten komen. Het college had van bij het begin de gemeenteraad en de adviesraden moeten consulteren.

Sofie en Terry hebben ook nog geen omgevingsanalyse gezien waarop het college zich zou moeten baseren en verdenken het college ervan dat deze manier van werken een bewuste strategie is om zo weinig mogelijk reacties te ontvangen en zo het debat te ontlopen. "Het college weet toch ook dat in augustus veel mensen met vakantie zijn?" merken Sofie en Terry op.

"Het gebrek aan debatcultuur waarover ik het had op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, wordt hiermee nog maar eens bevestigd. Er is zoveel onderzoek dat het belang van participatie onderstreept. En er zijn zoveel manieren om dat ook in onze gemeente te doen. Maar het college wil er niet van weten", vindt Terry.

"Het meest frappante hierbij is dat het college in zijn voorstel van meerjarenplan wel schrijft dat ze de bevolking en de adviesraden nauw wil betrekken bij het beleid. Maar papier is natuurlijk geduldig", besluit Sofie.

Meer info:

Terry Gyselbrecht                            Sofie Vercoutere

0477 324 274                                       0496 80 79 75

Bijlagen:

- Voorstel meerjarenplan Lovendegem

- Adviesaanvraag