Groen tekende beroep aan tegen een pluimveestal in de Spinhoutstraat

21 April 2017

We tekenden beroep aan tegen de mogelijke inplanting van een kippenstal met 80.000 dieren in de Spinhoutstraat , om volgende redenen:   1° Ro is een waardevol agrarisch gebied. Het is al van oudsher een prachtig gebied met blijvende weiden omzoomd door knotwilgen. Deze knotwilgen-omranding zijn een stuk erfgoed in Zomergem. Ze vormen de habitat van steenuilen. In de holtes van de knotwilgen vinden ze hun nestplaats en de weiden en grasbermen zijn uiterst belangrijk voor hun voedsel: grote insecten, wormen en muizen. In Vlaanderen staat deze steenuilenpopulatie onder zeer zware druk door het opkomen van de industriële landbouw. Knotwilgen worden massaal gekapt, kapotte exemplaren worden niet vervangen en historische weiden worden gescheurd. Door een doorgevoerde bescherming van deze knotwilgen en weiden heeft Zomergem één van de grootste populaties aan steenuilen in Vlaanderen (70 broedkoppels, Natuurpunt Zomergem). Ongeveer 45% van deze populatie situeert zich in het Rogebied. Hier moeten we natuurlijk zorg voor dragen. 

Voor deze zone is in het gemeentelijk structuurplan opgenomen:

  • Om de fysisch-landschappelijke structuurkenmerken die de basis vormen voor de landschappelijke en ecologische diversiteit evenals de cultuurhistorisch waarde te behouden en waar mogelijk te versterken worden deze landbouwgebieden verder gespecifieerd als weidegebieden.
  • Dit gebied dient bouwvrij te worden gehouden.

Ook Europa legt het in stand houden van 'blijvend grasland' op. Graslanden zijn een bron van diervoeder, maar ze slaan ook grote hoeveelheden koolstof op en zijn daardoor belangrijk in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Doordat ze makkelijk water opnemen, beschermen ze de omgeving ook tegen overstromingen. En dankzij de permanente begroeiing is er weinig erosie (cfr oa De Standaard dd 12 april 2017).

Op de gronden in kwestie werd intussen reeds het gras doodgesproeid en omgeploegd. Daarnaast werden ook al enkele knotwilgen verwijderd.

In deze knotwilgen zitten steenuilen (observaties gedaan door Natuurpunt). Dit gebied is ook foerageergebied van de kerkuil (broedplaatsen op 300m en 750m van dit perceel) en ransuil (broedplaats op 500m van dit perceel) (gegevens Natuurpunt Zomergem). Het verdwijnen van de weiden door de bouw van dit megabedrijf en het lawaai van het bedrijf zelf en aan- en afrijdende vrachtwagens en tractoren zullen alle uilen in de omgeving verdrijven. 

Het spreekt voor zich dat de inplanting van een mestkippenbedrijf nog verder af staat van de doelstellingen van het gemeentebestuur dan het nu reeds omgeploegde weiland: het zal een grote verharde oppervlakte worden.

Dit zal een negatieve impact hebben op de nu al slechte waterafvoer in de zone: bij zware regenval is er in betreffend gebied nu al steeds wateroverlast.

Gezien deze fragiele situatie kunnen we niet akkoord gaan met de inplanting van dit bedrijf in dit stuk uniek waardevol gebied.

2° Dit bedrijf is dicht bij het kanaal Gent-Brugge gelegen (± 500m). In dit gebied strijken regelmatig doortrekkende vogels neer. De aanwezigheid van het kippenbedrijf stelt een sanitair probleem. De wintergasten kunnen in de winterperiode dragers zijn van het gevaarlijke influenzavirus (vogelpest). Dit virus kan niet alleen overgaan worden naar industrieel gehouden pluimvee, maar ook naar de mens (zoönose). Bij een besmetting dient het volledig bedrijf geruimd worden. Dergelijke situaties met impact op dierenwelzijn, maar ook de economische status van het bedrijf zelf, zijn te voorkomen door een meer doordachte ligging voor een landbouwbedrijf te kiezen, waar het nemen van de nodige biosecurity maatregelen om insleep van ziekte te voorkomen eenvoudiger te nemen zijn.

3° Pluimveebedrijven zijn een bron van geurhinder in hun omgeving. Naast geurstoffen wordt ook stof met bacteriële endotoxines verspreid, waardoor mensen met ademhalingsproblemen een zware belasting van de ademhalingswegen kunnen krijgen. 

4° Mobiliteit: dit type landbouwbedrijf is niet-grondgebonden. Het veevoer zal dus moeten aangevoerd worden over de weg. De mest zal moeten afgevoerd worden. Daarnaast zal er om de zoveel weken een aan- en afvoer van dieren zijn. Dit zal een zware belasting geven voor de omgeving. Alle recreanten, bewoners en gewone passanten zullen geconfronteerd worden met tientonners die met moeite kunnen passeren. Het is momenteel al een hectische toestand. De komst van dit bedrijf zal zorgen dat deze baan een zwarte verkeersader wordt. Er komt hier ook een fietspad, wat de nodige confrontaties zal geven tussen fietsers en op- en afrijdende vrachtwagens. Het transport zal hoofdzakelijk van de E40 komen. Dit betekent dat al het aan- en afvoerend transport Hansbeke moet passeren. Dit dorp gaat nu al gebukt onder het zwaar vervoer. Het brengt de leefbaarheid van het dorp in het gedrang.

5° Het hoeft geen betoog dat dit bedrijf een bron van lawaai en zware bedrijvigheid zal vormen wat niet past in het stil, prachtig Ro-gebied. Dit is totaal niet te verzoenen.

6° De Spinhoutstraat is een laag gelegen gebied met veel wateroverlast. Door de inplanting van het bedrijf zal dit aanleiding geven tot een verergering van de situatie. Dergelijk landbouwbedrijf bestaat immers enkel uit verharde oppervlaktes. Een immense betonvlakte. Waar zal al dit water naar toe gaan? Doorstaat dit bedrijf de watertoets?

7° Dierenwelzijn: grote kippenkwekerijen bieden over het algemeen weinig comfort aan de dieren. De levenskwaliteit van de kippen staat hier sterk ter discussie.

Alles in acht genomen, kunnen we stellen dat dit niet-grondgebonden bedrijf niet kan ingeplant worden in één van de zeldzaamste fragiele open ruimten in Vlaanderen. Een dergelijk industrieel bedrijf dient te komen in een industriële site met een goede verkeersligging (dicht bij een autostrade met een grote verbindingsweg). 

 

Groen Zomergem is zeker niet gekant tegen landbouwacHviteiten in onze gemeente, maar we willen daarbij wel alle kansen voor onze familiale grondgebonden bedrijven. We zouden dan ook graag naar aanleiding van deze aanvraag een duidelijke gemeentelijke visie op landbouw ontwikkeld zien die eerder inzet op het realiseren van mogelijkheden voor korte- keten voedingsvoorziening met aandacht aan ecologie, dierenwelzijn en het welzijn van de landbouwer (met oa faire prijzen) dan mee te stappen in een verhaal van industriële landbouw zonder grote toekomstperspecHeven voor milieu en landbouwer.