LAAT WAAIEN DE WIND

22 Oktober 2016

LAAT WAAIEN DE WIND

  Aanvraag voor de bouw van een windmolen De gemeentes Lovendegem en Zomergem ontvingen in het voorjaar elk een aanvraag voor het bouwen van een windmolen langs de N9, ter hoogte van het tuincentrum. Initiatiefnemers zijn Sylma Plugplants bvba en Van Hulle Tuincentrum. De molens kunnen maximaal 180m hoog (punthoogte) worden. Dat staat althans in de aanvraag, vooral om enige marge te hebben bij het kiezen van een producent. Niet alle producenten vervaardigen immers dezelfde types turbines en wieken. Momenteel worden in de technische studie enkel windmolens met een maximale tiphoogte van 150 meter besproken. Elke turbine is goed voor een jaarproductie van 3,5 kW. Ter illustratie: één rotatie van een turbine van 8 mW volstaat om te voldoen aan de dagelijkse energiebehoefte van een gemiddeld gezin. Sylma Plugplants bvba en Van Hulle Tuincentrum leggen met dit particulier initiatief een sterk technisch dossier op tafel. Het is in onze gemeente voorlopig het eerste en het meest grootschalige initiatief om zelf hernieuwbare energie te produceren.

Infovergadering

Tijdens de informatievergadering medio augustus toonden de initiatiefnemers aan dat aan alle technische en milieuvoorschriften is voldaan. Op zeer transparante wijze is het technische dossier toegelicht, en was er ruimte voor vragen van het publiek. Voor deze infovergadering waren een 50-tal belangstellende opgedaagd. De meesten daarvan kwamen hun bezorgdheid uiten, maar er waren ook voorstanders, de zich achter dit initiatief schaarden. Als de opkomst een graadmeter kan zijn voor de tegenstand, dan is zij dat ook voor het publieke draagvlak van dit project. Met andere woorden, de toch magere opkomst kan erop wijzen dat een grote meerderheid van de bewoners niet tegen dit project gekant is.

De vele vragen en grieven werden constructief behandeld en als ultieme garantie voor rust en vrede geldt dat als er al normen worden overschreden, de turbines onmiddellijk zullen worden uitgeschakeld.

Participatie van omwonenden

Hoe zit het met de participatie van omwonenden? De bouwers gingen aan tafel zitten met een aantal coöperatieven (Ecopower/RESCoop/Volterra). Hun voorstel om de bewonersparticipatie op zich te nemen was interessant. Gehoopt wordt dat na het verkrijgen van de nodige vergunningen met deze coöperatieven in zee kan worden gegaan. Zij beschikken namelijk over voldoende expertise om de hele procedure met buurtbewoners als aandeelhouders in goede banen te leiden. Een participatie van 20% lijkt voor Groen toch de minimumdrempel.

Om het draagvlak nog te vergroten, werd voor buurtbewoners een uitstap naar de windturbine op de terreinen van Buysse Beton-Durmakker georganiseerd. Daar konden omwonenden zelf vaststellen hoe het is om in de buurt van een windmolen te wonen.

 

Gemeentelijk advies

Onze gemeente mag over dit dossier slechts een advies verstrekken. Het besluit zelf wordt op provinciaal niveau genomen. Inmiddels is bekend dat zowel het college van Lovendegem als dat van Zomergem een negatief advies hebben uitgebracht.

De motivering van het Lovendegems advies roept een aantal vragen op. Als basis voor zijn advies verwijst het college onder meer naar de bezwaarschriften die zijn ingediend. Grosso modo is in alle bezwaarschriften samen (ca. 180) sprake van 10 verschillende argumenten. Het is gebruikelijk dat bezwaarschriften enigszins per soort worden gebundeld. Het college heeft dat voor andere aanvragen gedaan, dus rijst de vraag waarom het college dat niet in dit geval doet. Hier is op zijn minst sprake van een discriminerende behandeling. Een bundeling per soort argument zou wellicht het aantal inhoudelijke bezwaren met een factor tien hebben verminderd.

Het college neemt daarbij aan dat een aantal klassieke argumenten betreffende slagschaduw en geluidshinder wel degelijk correct zijn. We hebben geen idee op wat die aanname steunt, want de initiatiefnemers hebben wel degelijk alle mogelijke milieutechnische tegenwerpingen goed ondervangen. Getuige de uitgebreide milieustudie in het dossier. Ook de stelling dat het louter om eigen winstbejag zou gaan, is merkwaardig. Dat argument hebben wij bij de uitbreidingsaanvraag van de Supra niet gehoord. Het is ook niet aan het college om de achterliggende economische motivering van een windturbine als criterium te gebruiken. Als zij dat toch doet, moet zij de gehele sociaal-economische context in aanmerking nemen en moet zij daar de bredere milieudoelstellingen bij betrekken. En als Vlaanderen die doelstellingen wil bereiken, moeten we wel aan de slag. Maar daar wordt in het advies van het college met geen woord over gerept. Kortom: er is met twee maten gemeten.

Ook de conclusie dat er onvoldoende lokaal draagvlak zou zijn, roept de vraag op hoe het college dat heeft gemeten. Het college gaat voorbij aan de gesprekken tussen de initiatiefnemers en diverse coöperatieven, die de financiële participatie van omwonende graag willen begeleiden. Inzake gezondheid lijken onze CD&V-schepenen wereldvreemd. Bart Naeyaert, gedupteerde voor West-Vlaanderen (CD&V) stelt in een soortgelijk dossier: "Bijkomend hebben we, gelet op de specifieke vrees voor gezondheidsklachten met betrekking tot hart en bloedvaten, hierover een aanvullend standpunt gevraagd van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Hun advies stelt dat er onvoldoende wetenschappelijk of medisch bewijs is om gezondheidseffecten door windmolens aan te tonen.". Maar ons college probeert alweer slimmer te zijn dan de deskundigen ?.

Feit is dat het advies niet tot stand is gekomen op basis van een degelijke wetenschappelijke onderbouwing of feitenkennis, maar eerder op basis van geruchten, veronderstellingen en vooroordelen. Het enige argument dat voor Groen hout snijdt, is het feit dat de locatie niet past in wat op provinciaal niveau als wenselijke zone is aangemerkt. Anderzijds is het wel zo dat de 5 windmolens langs de E34 in Oosteeklo ook buiten het uitbreidingsgebied van het provinciaal plan voor windenergie liggen en toch een vergunning kregen. Het is nu aan de provincie om te beoordelen hoe stevig zij aan dat argument vasthoudt.

Provincie

Begin oktober heeft ook de milieucommissie van de provincie voor- en tegenstanders van de windmolens gehoord. Zij nam kennis van de argumenten en zal een advies verstrekken aan de Bestendige Deputatie. De initiatiefnemers werd verzocht nog enige extra informatie te verstrekken. Naar verwacht hakt de Bestendige Deputatie in december 2016 de knoop finaal door. Uiteraard is ook tegen die beslissing nog beroep mogelijk.

 


BIJLAGEN:
20160922_-_milieuadvies_college_-_klasse_1_-_windmolenpark_lovendegem-zomergem_-_m03-44036-68-1-a-1.pdf