Meerjarenplanning zonder inspraak

11 December 2013

Meerjarenplanning zonder inspraak

Het gemeentebestuur werkte de voorbije maanden haar meerjarenplanning uit, waarin het belangrijke keuzes maakt voor de komende jaren. Het bestuur legt dit enkel op het einde van de rit voor aan de adviesraden en kiest dus voor inspraak op zijn smalst.  "Burgers zijn voor CD&V en Open VLD enkel goed om elke zes jaar een bolletje te kleuren", meent Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. "Burgers zien nochtans vaak beter oplossingen voor de uitdagingen in hun straat of buurt," zegt Cousaert. Men had in gesprek moeten gaan met de inwoners van Waarschoot. Inwoners kunnen immers van grote hulp zijn bij het uitwerken van beleid. Met steeds beter opgeleide burgers is dat eigenlijk ook de enige keuze. "Spijtig dat de politiek in Waarschoot burgers nog te veel als probleem ziet in plaats van als deel van de oplossing." Qua inspraak deed het bestuur enkel wat wettelijk moest.

Inspraak op zijn smalst

In Waarschoot werd de inspraak op zijn smalst ingevuld. Op het einde van de opmaak van het meerjarenplan gaven de schepenen een presentatie aan elke adviesraad. Het was de eerste keer dat de adviesraden deze plannen te zien kregen. 

Gemeenten en OCMW's worden sinds kort verplicht om een meerjarenplanning op te maken. Dit is een moeilijke job. Er wordt een belangrijke basis gelegd voor de komende 6 jaar. Dit biedt het bestuur een mooie kans om haar inwoners inspraak te geven in haar plannen. Dé manier om beleid gedragen te maken. Vlaanderen vraagt dat het bestuur minstens één keer naar de adviesraden trekt met hun plannen.

Inhoudelijk een mager beestje

Er wordt de komende jaren nauwelijks geïnvesteerd in natuuraspecten en er zijn bijna geen middelen voor trage wegen. Ook de druk op de open ruimte is zeer groot . Er wordt verkaveld dat het een lieve lust is en er wordt een weg gepland naar de N9, dwars door open ruimte. Niet alleen Groen stelt zich vragen. De Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (Gemina) keurde deze meerjarenplanning kort geleden af.

Groen vindt het plan ook op het vlak van welzijn een mager beestje. Zoals vaker toont het bestuur van Waarschoot meer interesse in patrimonium dan in inhoud. Nog een geluk dat Groen Waarschoot in samenwerking met de afdelingen van Eeklo en Maldegem een project uitwerkte voor kwetsbare jongeren met een verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Nauwelijks leesbaar

Daarenboven is het plan zeer moeilijk leesbaar. Zonder uitleg is het eigenlijk niet te ontcijferen. Zelfs de schepenen hebben moeite om bepaalde stukken toe te lichten. En dat terwijl het plan voor elke burger zonder uitleg te lezen zou moeten zijn.

Er werd aan de gemeente gevraagd het plan SMART* op te maken. Jammer genoeg slaagt het bestuur daar niet in. Het zou goed zijn mocht het haar huiswerk opnieuw maken. 

Peter Cousaert, 0477 70 56 89, [email protected]

 

*Betekenis SMART

  • Specifiek; Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel; Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of management?
  • Realistisch; Is het doel haalbaar?
  • Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?