Na de kandidaten, het programma

25 September 2012

Bekijk hier het volledige programma van het kartel Groen-sp.a.  Programma van Groen-sp.a

 voor de gemeenteraadsverkiezingen

 van 14 oktober 2012

 

 

 

SAMEN LEVEN EN WONEN

 

De buurt telt mee

Mensen doen er goed aan hun krachten te bundelen en de lasten en baten met elkaar te delen. Samen investeren in zaken waarvan ze weten dat ze iedereen ten goede komen: samen bijdragen om samen vooruit te gaan. Daarom is "samen leven" tussen jongeren, jonge gezinnen en senioren zo belangrijk. Alleen zo kunnen hun waarden, dromen en ideeën het dorp waar we leven op de meest verantwoordelijke manier bewaren en leefbaar houden. Voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. De buurt speelt daarbij een cruciale rol. Als er plannen zijn voor infrastructuurwerken, dan moet de buurt daarover kunnen meepraten. Niet in adviesraden, want dat is een beleidsniveau, maar in de praktijk. Dat is een vorm van decentraal bestuur. "Samen" betekent dat we bijvoorbeeld de tuin delen, en dat in een wijk meerdere woningtypes kunnen voorkomen. Een mix van jongeren, ouderen, huurders en kopers, mensen met een plattelands- en stadsachtergrond, is de beste waarborg voor een dynamische buurt. De gemeente ondersteunt actief de communicatie met deze buurten.

Via onder meer een projectbudget zouden we nog een stap verder kunnen gaan als de buurt dat wenst, en komen we tot echte "coproductie": burgers die mee de toekomst van een stukje publieke ruimte in de wijk in handen nemen en meebeslissen over het budget dat de gemeente voor een project uittrekt.

Verenigingsleven en ongebonden buurtinitiatieven verdienen daarom ook meer aanmoediging en ondersteuning, en moeten gebruik kunnen maken van de gemeentelijke infrastructuur.

 Concrete voorstellen:

 1. Jaarlijks wordt in elke wijk (Lo, Bloemekenswijk, Rozenhoed, Kerkouter, Dorp, Eeksken, Meienbroek...) minstens één contactvergadering gehouden over alle mogelijke onderwerpen, waar de gemeente kan informeren/voorlichten en kennis kan nemen van de vragen en verzuchtingen van de burgers.
 2. De wijkagent krijgt een sleutelrol om preventief de leefbaarheid van elke wijk te handhaven. Hij werkt actief samen met de gezinsconsulent.
 3. We steunen de lokale handel en horeca omdat een bloeiende en gezellige gemeenschap behoefte heeft aan een verscheiden aanbod van plaatselijke winkels, cafeetjes en eetgelegenheden.

 

Betaalbaar wonen

Een eigen dak boven je hoofd is de beste verzekering tegen armoede op pensioenleeftijd, meer zelfs, het blijft de beste vorm van pensioensparen. Een kwart van onze inwoners heeft behoefte aan betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen. Vooral de vraag van jonge gezinnen en eenoudergezinnen naar betaalbare woningen met afdoend comfort is zeer groot.

Het kartel wil vernieuwbouw ondersteunen om woningen langer kwalitatief bewoonbaar te houden. Maar sociale koopwoningen kosten veel en helpen te weinig mensen. Zo blijft de overheid achter de feiten aanlopen. Kopen zou voor velen haalbaar worden indien mensen niet langer de grond zouden moeten kopen. Die gronden blijven het collectieve eigendom van de gemeente. Van u en ik dus. Dat kan via een gemeenschappelijk grondfonds. De waarde van de grond wordt dan bij aankoop niet meer meegerekend. Via de oprichting van een rollend woningfonds renoveert de gemeente panden die te kampen hebben met verloedering en leegstand. Verwaarloosde panden worden door het fonds aangekocht en gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. De grond blijft eigendom van de overheid, de (ver)nieuw(d)e woningen worden via een systeem van erfpacht of recht van opstal aan marktconforme prijzen verkocht aan particulieren. De opbrengsten komen in het 'rollend fonds', waarmee opnieuw geïnvesteerd wordt.

Nieuwe vormen van samen-wonen en woningdelen zijn oplossingen voor vergrijzing, gezinsverdunning en ons te groot ruimtebeslag. Met kangoeroewonen gaan verschillende generaties, niet noodzakelijk familie van elkaar, apart maar samen onder één dak wonen.

Bij co-housing heeft elk huishouden zijn eigen wooneenheid, maar is er wel een belangrijke mate van gemeenschappelijkheid. Verschillende ruimtes en functies worden gedeeld (eet-, was- en speelruimtes). Opnieuw kan de gemeente hier een belangrijke rol spelen door niet meteen met de eerste beste projectontwikkelaar in zee te gaan. Zij neemt geen afwachtende houding aan, maar ontwikkelt een eigen samenwoonbeleid. Verdichting is een van de oplossingen om de huizenprijzen naar omlaag te krijgen. Dat kan alleen als de gemeente een hogere woondichtheid toelaat. Het Grond- en Pandendecreet biedt daartoe de mogelijkheid. De minimumgrens van 15 woningen/ha die thans wordt opgelegd, is niet langer houdbaar in geografische welomlijnde projecten.

Maar de grond is niet de enige factor van de eindfactuur. Wonen kan ook goedkoper worden door effectief deel te nemen aan energiebesparende initiatieven.

 Concrete voorstellen

 1. De gemeente richt als proefproject een grondfonds op voor een klein aantal kavels. Zij blijft eigenaar van de gronden -die niet in de bouwprijs van het huis worden verrekend - en laat alleen ecologische en duurzame sociale samenlevingsprojecten toe.
 2. De gemeente stimuleert nieuwe vormen van wonen: co-housing, kangoeroewonen, zorgwonen, enz.

 

Ontwikkelingssamenwerking

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband rond het thema Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling krijgt van het kartel de volledige steun. Zowel beleidsmatig als logistiek. Ook op langere termijn zal dit soort samenwerking op onze medewerking kunnen rekenen. Het samenwerkingsproject met. Senegal (KeMoPoDi) is een schoolvoorbeeld van "Think global, act local", met de nodige uitstraling naar het onderwijs in onze gemeente. De gemeente streeft ernaar om als fairtradegemeente erkend te worden.

 Concrete voorstellen

 1. De samenwerking met ZON, en met name Kemopodi, wordt verder ondersteund.
 2. Ook lokale projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking krijgen onze steun.

 

 

DUURZAAMHEID, NATUUR EN LANDSCHAP

 

Energiebewust leven en werken

Duurzaamheid mag niet bij streven alleen blijven. Als gemeente proberen we eerst zelf milieubewust aan te kopen, maar we stimuleren ook de burger om dat te doen. We kiezen voor herbruikbare materialen en groene investeringen in gemeentelijke infrastructuur. We gaan voor een papierarme communicatie met de burgers. Alle gebouwen van de gemeente moeten energieneutraal worden gemaakt. Bouwvergunningen moeten worden gekoppeld aan duurzaamheidsvoorwaarden, ten einde spaarzaam om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en energie. Via slimme renovatiepremies stimuleren lokale besturen renovatie bij huurders en eigenaars. De wind blaast meer dan dat de zon schijnt. Hernieuwbare energie door windkracht is de toekomst. Als overheid voert de gemeente een actief beleid op dat gebied, door zelf te participeren in windenergie en de vergunningsaanvragen ter zake welwillend te bekijken.

Meer openbaar groen scheppen is geen moeilijke opgave. Een klein speeltuintje of een doorsteek voor voetgangers of fietsers kan de leefbaarheid van een buurt aanzienlijk vergroten. Van de glasbolsites willen we volwaardiger ecopunten maken, met een positief imago, waardoor die plaatsen niet langer als stortplaatsen worden aangezien

Ons containerpark blijft een luxe. Uiteraard staat het principe voorop dat de vervuiler betaalt, maar om sluikstorten te voorkomen moet zowel de prijs van de individuele huisvuilzakken als de tarieven van het containerpark worden bewaakt. We willen minder gegoede gezinnen een compensatie te geven (jaarlijks een aantal gratis vuilniszakken). Er moet nog meer aandacht gaan naar afvalarme fuiven en evenementen. De katoenen luier is terug van weggeweest.

 

Concrete voorstellen:

 1. Er komen gemeentelijke ecologische verkavelingsvoorschriften.
 2. We maken alle nieuwe bedrijven die zich in Lovendegem komen vestigen CO2-neutraal.
 3. De glasbolsites willen in volwaardige ecopunten omvormen.
 4. De duurzaamheidsambtenaar start een project inzake kleine windmolens voor particulier gebruik.

 

Open ruimte en duurzame landbouw

Het kartel gaat voor het behoud van de open ruimte met verdere uitbouw van kleine landschapselementen (knotwilgen, drinkpoelen,...), bescherming en uitbreiding van natuurgebieden. Het bulkengebied Appensvoorde moet onaangeroerd blijven. Na de Kale moet nu ook de Centerloop zoveel als mogelijk landschappelijk bescherming krijgen. Hij biedt uitstekende mogelijkheden om de natuur alle kansen te bieden. Deze depressie verdient het om in een groter project, net zoals de Kalevallei, te worden geherwaardeerd. We onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een stiltegebied.

Geen landbouw zonder natuur en geen natuur zonder landbouw. De tijd dat die twee sectoren vijanden waren, ligt ver achter ons. Het gangbare financieel model van de reguliere landbouw en de milieueffecten ervan zijn evenwel niet langer houdbaar en maken een verduurzaming van de branche onvermijdelijk. Een verdere uitbreiding van geïndustrialiseerde veeteelt is niet mogelijk. Biolandbouw en een duurzame alliantie tussen landbouw, natuur en toerisme kunnen een oplossing bieden. Met twee biologische landbouwbedrijven zet Lovendegem in het Meetjesland de toon. Daar liggen economische kansen. De gemeente kan haar aankoopbeleid daarop afstemmen, want de landbouw van morgen zal biologische zijn of niet zijn.

We willen meer bomen in Lovendegem. We schrijven een wedstrijd uit voor de meest geschikte locatie voor een geboortebos: voor elke nieuwe inwoner in Lovendegem, plant de gemeenste een boom. Gewoon ter compensatie van al de bomen die de afgelopen jaren zijn geveld, zonder dat aan de heraanplantingsverplichting is voldaan.

Voorts is er in ons dorp geen overschot aan publieke ruimtes. De weinige die er zijn moeten beter benut worden. Een publieke ruimte moet ook een sociale ruimte zijn. De terughoudendheid om cafetaria's van openbare ruimten, het Tempelhof, de raadzaal, eetzalen van gemeentelijke scholen ter beschikking te stellen, moet worden omgebogen. Ook de parkeerruimtes die daar bij horen zijn openbaar goed.

De discussie over het privékarakter van het chirolokaal en het KLJ- lokaal willen we niet uit de weg gaan.

 Concrete voorstellen:

 1. Er wordt geen landbouwgrond onteigend in het kader van het RUP-Recreatiepool.
 2. Er komt een masterplan voor de waterproblematiek, waarin watersnood en wateroverlast een kernpunt zijn.
 3. Er komt een project om de Centerloop in ere te herstellen.
 4. De duurzaamheidsambtenaar moet invulling geven aan klimaatverandering in de meest brede zin.
 5. Er komt een geboortebos, waarin de gemeente voor elke nieuwe burger een boom aanplant. Voor de locatie schrijft de gemeente een wedstrijd uit.

 

VAN KINDEROPVANG TOT OUDERENZORG

 Kansarmoede bestrijden

Een vluggere interventie van het lokale bestuur kan voorkomen dat een situatie escaleert. Groen en sp.a gaan ijveren voor een kinderopvangloket, want een duidelijk aanspreekpunt is noodzakelijk. Samen willen zij de bestaande opvang, zowel voorschoolse (onthaalmoeders en minicrèches) als naschoolse ondersteunen. Daarbij wordt vooral gedacht aan ondersteunende dienstverlening voor onthaalmoeders (logistiek, administratief). Het kartel vindt dat de gemeente best lokale en regionale vakantie-initiatieven kan ondersteunen. Zij kan een financiële tussenkomst regelen voor een aantal van haar diensten: vuilniszakken, containerparktarieven, kinderopvang, vakantiekampen, cultuurparticipatie, gezondheidszorg en sport. Dat hoeft niet alleen minder gegoede gezinnen te betreffen, maar mag ook voor grote gezinnen gelden. Oog hebben voor de werkende armen is een prioriteit. Voorts steunt de gemeente actief organisaties die zich met de vierde wereld bezighouden.

 Concrete voorstellen

1    Er komt een gezinsconsulent, die samen met de wijkagent preventief optreedt om kansarmoede bij alle generaties te voorkomen.

2    Een aantal diensten van de gemeente (vuilniszakken, containerpark, kinderopvang) worden goedkoper voor wie het krap heeft.

 Meer welzijn voor jong en oud

De gemeentediensten maken werk van een eigen vrijwilligersdatabank, op basis van de bestaande informatie, om op die wijze de eigen poetsdienst, klusjesdienst, boodschappendienst, ergo aan huis, verder uit te bouwen. De gemeente neemt initiatieven om eenzaamheid tijdig te detecteren.

Concrete voorstellen

 1. Verder uitwerken van een lokaal gezondheidsplan waarin ziektepreventie en gezondheidsbevordering centraal staan.
 2. Onthaalmoeders worden logistiek en administratief ondersteund.
 3. De dienstverlening naar gezinnen wordt uitgebreid: poetshulp, karweidienst, kinderopvangdienst.
 4. De gemeente steunt projecten die bijdragen tot de algemene gezondheid van iedereen: "Fit in je hoofd", borstkankerscreening, 10.000 stappen.
 5. De gemeente neemt initiatieven tegen eenzaamheid en faciliteert een leven lang leren.

 

Lokaal dienstencentrum een polyvalente ruimte voor cultuur, welzijn en gezondheid

Een nieuw administratief centrum is voor ons geen prioriteit. Want slim gebruik maken van nieuwe informaticatoepassingen en flexibel werken maken dat verspreide burelen niet meteen een probleem hoeven te zijn. In tijden van budgettaire en ruimtelijke krapte verkiezen wij daarom de bouw van één gemeenschaphuis, dat fungeert als dienstencentrum, maar waar ook ruimte is voor cultuur. Met ons voorstel van één polyvalent gemeenschapshuis brengen wij niet alleen cultuur, welzijn en gezondheid nauwer bij elkaar. Wij brengen ook verschillende generaties in onze gemeente samen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit gemeenschapshuis een kweekvijver van creativiteit en een plaats van ontmoeting wordt.

Concrete voorstellen

1    Bouw van een lokaal dienstencentrum, met ruimte voor cultuur, welzijn en gezondheid.

   

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

 

Wij willen gezien worden

Met de fiets naar school blijft een topprioriteit. Op een aantal belangrijke verkeersassen moet de kwaliteit van de fietspaden worden verbeterd. Waar mogelijk gaan we over tot een fysieke scheiding van fiets- en autoverkeer. We gaan niet alleen voor kwantiteit, maar ook voor kwaliteit (asfalt i.p.v. klinkers). Er moeten meer veilige fietsstallingen komen. Dat kan in de eerste plaats door hun zichtbaarheid te vergroten (bestrijding vandalisme). De fietsstallingen worden zorgvuldig ingepast in de openbare ruimte en bij voorkeur aangebracht in de omgeving waar "wild"gestald wordt. We werken fietsonvriendelijke kruisingen weg. Stallingen moeten fietsvriendelijk en diefstalonvriendelijk zijn. Waar mogelijk komen er kindvriendelijke fietsroutes die volledig van het autoverkeer zijn gescheiden, om zelfstandig verplaatsen te vergemakkelijken. Fietsdiefstalpreventie moet voor de politie een prioriteit zijn. Verkeersveiligheid in de buurt van scholen verbeteren (het zogenaamde Safety charter). Trage wegen zijn een hefboom voor een veiliger fietsverkeer.

 Concrete voorstellen

 1. Naar school met de fiets: een topprioriteit. Voetpad in Kasteeldreef wordt toegankelijk voor schoolgaande fietsers.
 2. Alle schoolingangen worden verkeersveiliger gemaakt.
 3. Er komen overdekte stallingen aan alle belangrijke bushaltes.
 4. Website inzake gestolen fietsen moet hefboom worden in het antidiefstalbeleid.

Trage wegen kunnen sneller

Onder impuls van de milieuraad heeft het tragewegenbeleid een flinke impuls gekregen. Er is via een advies een leidraad opgesteld voor de op te waarderen trage wegen. In het laatste jaar van de legislatuur zijn de Langekantweg en het Kapottestraatje verhard. Er is onder leiding van Regionaal landschap Meetjesland een werkgroep opgericht, die samen met vele vrijwilliger de resterende trage wegen in kaart zal brengen.

Concrete voorstellen

1. De komende legislatuur worden minstens de vijf meest gebruikte trage wegen opnieuw toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

 

ONDERWIJS EN JEUGD

Kindvriendelijke open ruimte

In de publieke ruimte van elke wijk moet een natuurvriendelijk speelterreintje komen. Het kartel ijvert voor speelweefsels: één grote ruimte waarin alle plaatsen om te spelen, te stappen of te fietsen, onderling zijn verbonden. Liefst door trage wegen, en langs het speelbos. Kortom, het mag iets meer zijn dan alleen een skateramp.

Concrete voorstellen

 1. Er komt in elke wijk minstens een natuurvriendelijk speelterreintje.

Busvervoer voor elk kind naar de school van zijn keuze

Concrete voorstellen

 1. Het door de gemeente gesubsidieerd busvervoer zal het grondgebied van de volledige gemeente bestrijken, en niet langer de schoolkeuze van een kind of ouders beperken.

Ook fuiven kan

Concrete voorstellen

 1. Fuiven vinden voortaan plaats buiten de dorpskern, in samenwerking met landbouwers die hiervoor tijdelijk een loods ter beschikking stellen.

  

CULTUUR

 Een cultuurhuis voor iedereen op schaal van de gemeente:

Een cultuurhuis moet efficiënt gebruik maken van ruimte en geld. Een cultuurhuis kan andere functies hebben tijdens de dag en 's avonds. Naast ruimte voor bv. repetities van koor, fanfare, tonelverenigingen kan een cultuurhuis ook bijdragen tot een stuk welzijn: gezinsconsulent, ontmoetingsruimte voor verschillende generaties, turnclub derde leeftijd, dienstwerking jonge moeders.

 Concrete voorstellen

 

 1. Er komt een cultuurhuis, geïntegreerd in het lokaal dienstencentrum.
 2. Cultuurplannen worden voortaan uitsluitend door de Cultuurraad opgesteld.
 3. Wijkgebonden culturele initiatieven worden aangemoedigd en ondersteund.

 

SPORT

 

Optimaliseren van de bestaande sportinfrastructuur

Sport- en spelaccommodatie moeten dichter aansluiten bij de verschillende woonwijken. De afstand van het dorp tot bepaalde wijken is voor jonge kinderen veel te groot. De spreiding buitensporten leidt tot een kleinere bezetting van de sportterreinen. Voor "start to run" zijn er mogelijkheden genoeg in de twee deelgemeenten. Betere omkadering van de sportclubs: mensen aanmoedigen om zich bij te scholen en aanvullende en hogere opleidingen te volgen. Een meerjarenvisie "sport voor iedereen" ontwikkelen met en eerlijke verdeling van de subsidies voor elke sportclub. Senioren aanzetten om meer te bewegen en dus meer mogelijkheden uitdokteren om hen ertoe aanzetten voor hun gezondheid te zorgen. Grotere aandacht voor recreatieve voor sporten: geen competitiedrang aankweken maar het rustige en het recreatieve benadrukken.

Concrete voorstellen

 1. Uitbreiding van het voetbal: er wordt zowel in Vinderhoute als in Lovendegem minstens minstens één kunstgrasterrein meegefinancierd.
 2. Nieuwe sportfaciliteiten worden gedecentraliseerd, en hoeven dus niet per se binnen de bestaande sportsite.
 3. Uitbreiding van het tennis: er wordt een oplossing buiten de bestaande site gezocht.
 4. Op de bestaande sites worden alle kantines gecentraliseerd.

 

Ruimte houden voor recreatief sporten in de buurt

Concrete voorstellen

 1. Een Finse piste wordt aangelegd buiten de sportsite, in samenwerking met omliggende gemeenten.
 2. Er komen minstens twee multifunctionele sportterreintjes (Tulpenstraat en Lo).

 

BURGER EN BESTUUR 

Een voor iedereen gemakkelijk toegankelijk gemeentelijk loket en OCMW is een must in een gemeente met ongeveerd 10.000 inwoners. Vanaf 2013 treedt de nieuwe beleids- en beheerscyclus in werking. Er komen geen aparte beleidsplannen meer voor milieu, mobiliteit, cultuur, jeugdbeleid, enz., maar een alomvattend plan. Het kartel pleit ervoor om ook voor de opstelling van dit plan een beroep te doen op de adviesraden.

Concrete voorstellen

 1. Eén dag in de week is het gemeentehuis en het OCMW open van 16 tot 20 uur.
 2. Het digitaal loket wordt uitgebreid.
 3. De adviesraden worden vanaf 2013 opnieuw samengesteld en worden betrokken bij het opstellen van de plannen voor de nieuwe beleids- en beheercyclus.

 

INFRASTRUCTUUR

 De kortetermijnbehoeften van de gemeente op het gebied van infrastructuur betreffen: degelijke riolering in de Bloemekenswijk, een huis waar aan cultuurbeleving kan worden gedaan, en een ruimte voor meer welzijnszorg, en tot slot de nodige infrastructuur om wateroverlast te voorkomen. Op lange termijn is het kartel voorstander van een woon- en zorgcentrum. Een administratief centrum waarin alle gemeentelijke diensten zijn gehuisvest, is op zich een valabel idee. Schaalvergroting en concentratie kunnen de diensten aan de burger efficiënter maken. Maar koken kost geld. Aangezien de huidige administratieve diensten in huurpanden zijn gevestigd, zal een concentratie van die diensten niet echt een financiële verbetering zijn. Daarom precies ijvert het kartel op infrastructuurgebied voor twee kernpunten: er moet eindelijk worden begonnen met het herstellen van de riolering in de Bloemekenswijk, en er moet een gemeenschapshuis komen, waarin cultuurbeleving en welzijn centraal staan. Op lange termijn moet dat gemeenschapshuis kunnen worden uitgebreid tot een woon- en zorgcentrum.

 Gezonde en betrouwbare riolering

Concrete voorstellen

 1. Deze legislatuur wordt minstens de riolering in de Bremstraat en de Azaleastraat gesaneerd.
 2. Er komt een masterplan voor de waterproblematiek, in het bijzonder voor het overstromingsrisico. Waterinfiltratie is hierbij een kernpunt.

Openbaar patrimonium verduurzamen

Concrete voorstellen

 1. Elke openbare nieuwbouw of verbouwing dient aan de meest strenge duurzaamheidsnormen te voldoen.

----------------------------------------------------------------------