Nieuwe energie voor Waarschoot - programma Groen verkiezingen 2012

02 Juli 2012

Nieuwe energie voor Waarschoot - programma Groen verkiezingen 2012

Nieuwe Energie voor Waarschoot. Dat is de noemer waaronder we ons ambitieus programma voor een groener Waarschoot presenteren. We formuleren heel wat vernieuwende ideeën en vormen zo het positieve alternatief. Groen wil werken aan een sociale, klantvriendelijke en groene gemeente.   Aanpak van het wateroverlastprobleem buurt Akkerstraat ? Bellebargie ? Oostmoer

 Het gemeentebestuur heeft de juiste analyse gemaakt van het wateroverlastprobleem in de buurt Akkerstraat ? Bellebargie ? Oostmoer. De oplossingen voor het probleem zijn bekend. Groen onderschrijft de aanpak die door het huidige bestuur wordt voorgesteld, maar begrijpt niet dat het probleem naar de volgende beleidsperiode werd doorgeschoven. Het gemeentebestuur had moeten kiezen en had een ander project moeten uitstellen. 

- Voor Groen is de aanpak van het waterprobleem de absolute prioriteit voor het nieuwe bestuur;

- Voor nieuwe verkavelingen wordt een binnende watertoets voorzien. Dit zorgt ervoor dat er niet meer kan worden gebouwd in gebieden met risico op overstroming.

- Groen wil ruimte geven aan water. Dit zal uiteraard de problemen aan de Bellebargie niet oplossen. We willen het echter ruimer bekijken en een strategie uitwerken voor de toekomst. Bij de aanleg van nieuwe wegen, de nieuwe parking aan de kerk etc willen we infiltratievoorzieningen (zoals waterpasserende verharding). We wensen ook regels die mensen en bedrijven aanzetten tot minder verharding van de ondergrond;

- Zoals in veel gemeenten is de verharding van de ondergrond ook in Waarschoot een probleem. Verharde terreinen worden het meest kruidvrij gehouden met herbiciden. Groen wenst alternatieve bestrijdingswijzen zoals rotoreg, borstelmachine, onkruidbrander of bosmaaier. Maar Groen wil ook de verharding tegengaan. Door meer groenzones kunnen we het pesticidengebruik bannen. We willen dus ook de tolerantie verhogen voor een natuurvriendelijker groenbeheer;

- Groen wil ook 8.000m2 extra groen bij creëren, zoals Natuurpunt vraagt. Groen wil daarvoor onder meer premies voorzien voor inwoners die een stuk verharde ondergrond wensen om te zetten naar meer duurzame ondergrond. Bijvoorbeeld: een border in de voortuin in plaats van de klassieke klinkers.

 

Een verkeersveiliger Waarschoot op maat van de voetgangers en fietsers

Als we de woonomgeving aangenamer willen maken moet de gemeente worden ontworpen in functie van de voetganger en fietser. Waarschoot is nog teveel ontworpen op maat van koning auto. Daarbij vormt het STOP-principe de leidraad: eerst wordt gedacht aan stappers en trappers, dan openbaar vervoer en pas daarna aan personenwagens. Door gebrek aan middelen willen we hier pleiten voor eerste kleine, maar zinvolle investeringen.

Trage wegen kunnen helpen om het verkeer veiliger te maken. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Herstellen van trage wegen zal op lange termijn bijdragen tot een veiliger verkeer. Trage wegen bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen.

- Er wordt een inventaris gemaakt van straten waar de verkeersituatie onveilig is. Er wordt per straat bekeken welke (goedkope) ingrepen tot snel resultaat kunnen leiden (bv. snelheidsverlaging in de Bosstraat, maatregelen in Hovingen, verkeersremmers in Beke?);

- We willen oplossingen voor fietsers op de kruispunten in de Stationsstraat, waar vaak bijna dode-hoek-ongevallen gebeuren;

- We vragen meer snelheidscontroles;

- Nieuwe verkeerslichten (bv aan de metaalstraat) zijn afgestemd op de snelheid van fietsers in plaats van auto's en oversteekplaatsen worden extra beveiligd;

- Het bestuur voorziet meer fietsenstallingen, ook voor nieuwe soorten fietsen (elektrische fiets, bakfiets, enz);

- Het voorzien van makkelijk bereikbare fietsenstallingen geldt als voorwaarde voor bouwvergunningen van appartementen en andere grote complexen;

- De wijkagent wordt meer ingezet voor controles op fietsdiefstal aan het station;

- Een Groen bestuur brengt de mogelijke trage wegen in kaart, legt ze open en laat ze erkennen;

- We willen dat routes waarlangs kinderen naar school rijden zone 30's worden;- We willen over de hele gemeente snelheidzones 70/50/30 (kijk nu maar naar de Weststraat en Stuiver tot wat het nu leidt). Hierdoor zijn er minder verkeersborden en meer logic

- Fietspaden moeten veel breder zijn om veilig te zijn (minimaal 150 cm i.p.v. 60 cm zoals in de Kerstraat) en voetpaden worden kwalitatief verbeterd. We willen hier de richtlijnen uit het Vlaams Vademecum fietsvoorzieningen toepassen. 

- We willen ook meer verkeersveiligheid voor ouderen (bv. aanpassingen van oversteektijden aan kruispunten), kinderen met autisme (fietspaden met verschillende kleuren zijn bijvoorbeeld verwarrend), doven en mensen met andere noden.

 

De gemeente werkt samen met haar inwoners

Een Groen bestuur wil beter luisteren naar wat leeft bij de inwoners van Waarschoot. Zij zijn niet de lastige klant voor wie ze vaak worden versleten. Onze inwoners werden mondiger en kunnen steeds beter verwoorden wat voor hen belangrijk is. De adviesraden in Waarschoot komen nauwelijks nog samen en het gemeentebestuur informeert haar inwoners te weinig. Intussen laten burgers zich wel horen via wijkcomités. Zij zien vaak beter oplossingen voor de uitdagingen in hun straat of buurt. Daarenboven willen we de samenwerking tussen Waarschotenaren verbeteren.

- De agenda van de gemeenteraad en de verslagen worden sneller op de website geplaatst;

- Het bestuur informeert over mogelijkheden van burgers om hun mening te geven over het gemeentelijk beleid (verzoekschriften, gemeentelijke volksraadpleging, voorstellen en vragen aan het gemeentebestuur, etc) en versoepelt zoveel mogelijk de regels voor inspraak via het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;

- We voeren het spreekrecht voor burgers in op de gemeenteraad;

- We zetten in op wijkcomités die werkingsmiddelen krijgen en die kunnen (mee)beslissen over een deel van het gemeentelijk budget. Voorbeelden van comités vinden we nu al in Hovingen en Beke;

- Ook doven moeten de gemeenteraad op een goede manier kunnen volgen en ook de website moet voor hen toegankelijk zijn. Het laatste is een kwestie van bestaande technologie aan te wenden;

- Een gemeenteambtenaar ondersteunt de werking van de wijkcomités zonder zich in te mengen in de beslissingen van de wijk;

- De gemeente maakt een database van mensen die willen helpen op feesten in andere buurten. Organisatiecomités in buurten hebben zelf vaak weinig aan hun eigen buurtfeesten. Door hulp te krijgen van andere comités wordt het voor alle buurtbewoners een ontspannende dag.

 

(Kinder)armoede Waarschoot uit

 Bijzondere aandacht in het sociaal beleid wil Groen geven aan kinderarmoede. Armoede is een bron van stress. Bij kinderen zorgt dit ervoor dat ze zich minder ontwikkelen. Daarvoor is een aanpak nodig waarbij het ganse gezin wordt ondersteund. Het OCMW is de spil in dit armoedebeleid en bereikt kinderen die in armoede leven.

- Het OCMW maakt een netwerk met scholen, cultuurorganisaties, kinderopvang, enz. om kinderen in armoede beter te bereiken;

- Het OCMW organiseert samen met deze organisaties opleiding over armoede. Zo kunnen de problemen van mensen beter worden herkend (zonder kinderen in armoede te stigmatiseren);

- Kinderen worden betrokken bij het opzetten van acties, net zoals hun ouders;

- Er wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen in de armoede;

- Jeugdwerk, culturele of sportieve activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle kinderen: fysiek (afstand), mentaal (laagdrempelig) en financieel. 

 

Anders en betaalbaar wonen

Wonen is duur en neemt een grote hap uit het budget van mensen. Mensen met lage inkomens wonen vaak zeer ongezond. Waarschoot scoort relatief goed op het vlak van sociale huisvesting. Omdat er in onze gemeente heel wat gezinnen zijn met lage inkomens, wil Groen Waarschoot verder inzetten op het vlak van wonen. Wonen zou meer betaalbaar moeten zijn. We wensen een uitbreiding van sociale huisvesting tot 12% (vandaag bijna 10%). Groen wil daarenboven nieuwe vormen van wonen stimuleren. Zorg voor ouderen thuis speelt daarin een belangrijke rol. De regels van ruimtelijke ordening worden zodanig aangepast dat andere woonvormen mogelijk worden. Voorbeelden zijn co-housing (verschillende gezinnen wonen bij elkaar en delen gemeenschappelijke voorzieningen) of kangoeroewoningen (ouderen en jonge gezinnen delen een woonblok en kunnen elkaar helpen bij klusjes of boodschappen doen of bij het babysitten).

De gemeente moet meer woonprojecten zelf verkavelen in plaats van dat in handen te geven van een privé-ontwikkelaar. Zo kunnen veel meer gronden tegen sociale prijzen verkocht kunnen worden. Tegelijk kan de gemeente zo zorgen voor meer duurzame wijken.

- Er komt een uitbreiding met 2% sociale woningen tegen 2018;

- Het bestuur organiseert een lokaal woonoverleg met alle betrokken partijen (huurdersbonden, sociale verhuurkantoren..). Op dat overleg moeten bijvoorbeeld alle sociale woningbouwprojecten besproken worden alvorens een sociale huisvestingsmaatschappij een lening kan krijgen van de Vlaamse overheid ter bekostiging van dat gebouw;

- We voorzien huursubsidies voor inwoners met lage inkomens en stimuleren verhuurders om de energiehuishouding in hun woning te verbeteren;

- De regels van ruimtelijke ordening worden aangepast aan nieuwe woonvormen zoals kangoeroewonen en co-housing. Op die manier kunnen ouderen ook langer in de eigen omgeving blijven wonen. We stimuleren deze nieuwe woonvormen met subsidies;

- We willen een voorbeeldproject met meer lage-energie huizen die worden gebouwd met ecologische bouwmaterialen en groendaken als norm. We bekijken daarbij hoe een kleine groene energiecentrale (via  warmtekrachtkoppeling of wind- of zonne-energie) in de wijk zelf kan zorgen voor de opwekking van warmte en stroom. We wensen daar ook compact gebouwde woningen zodat er voldoende open ruimte overblijft voor recreatie, waarbij het bestaande groen zoveel mogelijk wordt behouden. Het afvalwater kan ter plaatse worden gezuiverd. Speelstraten met parkeereilanden aan de rand van de wijk zorgen ervoor dat kinderen ongestoord kind kunnen zijn. Ook wordt in het project gezorgd voor een gezonde sociale en leeftijdsmix door voldoende sociale woningen. Er is daarin ook ruimte voor zorgvoorzieningen. Ten slotte hebben de inwoners inspraak in alle belangrijke beslissingen: zij kiezen samen hoe ze willen wonen.

 

Sociaal huis, open huis

Weten we vandaag voldoende wie het moeilijk heeft in Waarschoot? Groen wil dat Waarschoot nog meer naar een warme, sociale, verdraagzame en groene gemeente evolueert. Het sociaal huis werd gebouwd, maar het is onduidelijk wat de beleidsmakers er in Waarschoot mee willen doen. Groen wil van het sociaal huis een open huis maken, waar mensen met al hun vragen terecht kunnen: over werk, over opvoeding en onderwijs, over dienstencheques, over zorg. Voor jongeren en ouderen, werkenden en niet werkenden. Waar ook aandacht is voor gezondheidsbevordering. Een huis waarin zich verschillende diensten kunnen huisvesten. Samenwerking is dé manier om aan de kleine en grote noden van de Waarschotenaar tegemoet te komen.

- Uitbouwen van een duidelijk aanspreekpunt voor alle vragen en problemen over sociale aspecten: via een loket en via een goede website;

- Via een lokaal sociaal beleidsplan willen we andere organisaties betrekken bij de uitbouw van het sociaal huis;

- We willen een informatiepakket over sociale voorzieningen, premies, administratie. Deze wordt in elk geval aan elke nieuwe inwoner bezorgd;

- Er moet heel veel aandacht worden besteed aan de algemene toegankelijkheid voor groepen voor wie dit niet evident is (ouderen, mensen met autisme, doven enz).

 

Een rechtvaardiger belastingsstelsel en financiële duidelijkheid

Partijen die eerlijk zijn beloven nu geen belastingverlagingen. De financiële toestand van de gemeente ziet er ? door overinvesteringen van het huidig bestuur - niet rooskleurig uit. Vanaf 2015 is het onduidelijk waar de gemeente haar middelen zal halen om de rekeningen te betalen. Groen pleit ervoor de belastingen niet te verhogen, maar waar mogelijk wel te herschikken.

- We willen een afschaffing van zoveel mogeljk forfaitaire belastingen zoals de algemene huisvuilbelasting. Forfaitaire belastingen zijn belastingen die voor iedereen even hoog zijn. Ze treffen iedereen even zwaar, ongeacht inkomen of verbruik. Een gezonde vuistregel voor nieuwe maatregelen blijft: "Tax bads, not goods" (belast negatieve zaken en niet wat goed is).

- Sommige diensten kan je als burger niet vermijden. Vaak moet je daar toch voor betalen. Vandaag moet je in Waarschoot bijvoorbeeld €17 betalen voor een nieuwe identiteitskaart. Het is logisch dat een burger een bijdrage betaalt voor diensten. Maar wanneer de burger bepaalde diensten op geen enkele manier kan vermijden, dan is het logischer dat de kosten voor die dienst worden gedekt door de algemene middelen (lokale belastingen). Groen wil af van deze gedwongen betaling aan de overheid voor een verleende dienst (zogenaamde retributies);

- Een Groen gemeentebestuur geeft ook duidelijkheid over het (belastings)geld dat het spendeert en geeft daarover rekenschap. De Waarschotenaren moeten in staat zijn de financiën van de gemeente in te kijken. We kunnen dit het best doen door een overzicht van de inkomsten en uitgaven op de website van Waarschoot te zetten.

 

Zuurstof voor lokale handel en bedrijven

 Groen wil zuurstof voor de lokale handel en voor lokale bedrijven. Zij zorgen mee voor de gezondheid van onze gemeente. Al te vaak botsen zij op een administratieve rompslomp en een gebrekkige dienstverlening bij de gemeente. Daartegenover mogen we wel verwachten dat bedrijven die zich op het nieuwe bedrijventerrein vestigen voldoen aan voorwaarden inzake ecologie en milieuvriendelijkheid.

- We wensen een verbeterde dienstverlening aan ondernemers. Er is één duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente waar ondernemers en starters terecht kunnen met al hun vragen;

- Via de gemeentelijke website en begeleiding verminderen we de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen;

- We geven beginnende ondernemingen een duwtje in de rug via een starterspremie;

- Het gemeentebestuur heft een belasting tegen leegstand van winkelruimten. Lege winkelruimten maken het dorp onaantrekkelijk;

- Het bestuur moet investeren in een duurzaam bedrijventerrein: met een goed openbaar vervoer van en naar het terrein, met uitsluitend lichte en niet vervuilende industrie, met bedrijven die CO2-neutraal zijn en die hun afval en materialen samen kunnen beheren. Het is belangrijk dat die bedrijven duurzame jobs creëren, ook voor kansengroepen;

- Daarnaast willen we dat de gemeente een faciliterende rol speelt in de ontwikkeling van coöperaties die inzetten op alternatieve energie. We moeten minder afhankelijk worden van kernenergie. Enkele mensen van Groen voeren nu gesprekken om een dergelijke coöperatie voor windenergie op te zetten. Uit het windplan van Natuurpunt blijkt dat in het Meetjesland ruimte genoeg is voor energievoorziening voor alle Meetjeslandse gezinnen. Waarschoot moet hier mee in investeren, zoals Eeklo en Maldegem dit deden. Temeer omdat dit investeringen zijn met stevige terugverdieneffecten;

- Groen wenst geen ontsluiting van de KMO-zone naar de N9. Dit zou immers de biodiversiteit, de open ruimte onder druk zetten en de algemene leefbaarheid van onze gemeente verlagen.

  

Zwerfvuilbeleid en een kleinere afvalberg

Onveiligheidsgevoelens en irritatie bij inwoners komen vaak voort uit zwerfvuilproblemen. Dit is een probleem dat ook in Waarschoot groeit. Dit bleek ook uit zwerfvuilactie van Groen Waarschoot. We willen een stevige aanpak van dit probleem. Tegelijk is iedereen mee verantwoordelijk.

In Waarschoot produceren we in vergelijking met andere gemeenten veel restafval. Groen wil met de inwoners zoeken naar manieren om de afvalberg te verkleinen.

- We willen meer mogelijkheden om afval te deponeren (vuilbakken, blikvangers);

- We zullen stevig optreden tegen sluikstorters en personen die bewust zwerfvuil in de openbare ruimte achterlaten (sancties);

- We willen inzetten op gezamenlijke compostbakken, ruimte voor gedeelde kippen, ?;

- In het milieupark wensen we dat mensen niet vervuilend afval (zoals groenafval) gratis kunnen afleveren. Temeer omdat het bestuur daar vaak ook nog geld aan verdient;

- Groen vraagt een meer democratische besluitvorming binnen afvalintercommunale IVM. De gemeenteraden mogen niet stemmen en de milieuraden mogen geen advies geven bij de voorbereiding van de nieuwe plannen van de intercommunale.

 

Waarschoot = eerlijke handel en duurzame aankoper

Als het van Groen afhangt wordt Waarschoot een Fair Trade Gemeente, zoals Zomergem of Eeklo. De gemeente draagt zo bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en duurzame producten in het Noorden. We werken dan mee aan eerlijke en duurzame consumptie. Gemeente en OCMW geven het voorbeeld door volop Fair Trade producten aan te kopen. Het bestuur ondersteunt ook Fairtrade-projecten en maakt de mogelijkheden bekend bij de lokale handelaars. We willen ook dat er wordt ingezet op de gemeente als duurzame aankoper en bij haar aankopen meer rekening houdt met sociale aspecten.

- De gemeente koopt hoofdzakelijk fairtrade producten aan: voor recepties op het gemeentehuis, ontvangst van gasten, eigen verbruik van gemeenteambtenaren. Op deze manier wil de gemeente de producten beter bekend maken bij de bevolking en de verkoop en verbruik ervan helpen verhogen;

- Via projecten stimuleren we bewoners en lokale handelaren bij de aankoop van Fairtrade-producten (bijvoorbeeld naar scholen en verenigingen);

- We willen clausules in lastenboeken voor aankopen door de gemeente. Bij aanbestedingen zal de gemeente streven naar aankopers met aandacht voor duurzame tewerkstelling van kansengroepen in hun personeelsbeleid.

Samenwerken met andere gemeenten

Sommige problemen overstijgen de gemeentegrenzen van Waarschoot. Samen staan we sterker! Daarom pleit Groen Waarschoot voor meer samenwerking met (hoofdzakelijk) Lovendegem en Zomergem.

Sommige taken worden in kleine gemeenten zoals Waarschoot niet opgenomen omdat er soms te weinig werk is om hiervoor iemand in dienst te nemen. Toch kan het belangrijk zijn dat daar iemand mee bezig is. Door samenwerking is er meer kennis binnen de gemeenten. Door dit slimmer te organiseren komen er meer middelen vrij voor andere initiatieven. Dit verhoogt dus de efficiëntie van de gemeentewerking en belastingsgeld wordt er beter door ingezet.

- De technische diensten van Waarschoot, Lovendegem en Zomergem kunnen worden samengevoegd;

- Er wordt onderzocht welke ambtenaren voor de drie gemeenten kunnen werken en wat we samen kunnen organiseren;

- Diensten aan de bevolking moet wel steeds zo dicht mogelijk bij de bevolking worden georganiseerd.

 

Duurzame landbouw

Groen wil een sterke inzet op de ondersteuning van de agro-ecologische landbouw, bij voorkeur gekoppeld aan tewerkstellingsprojecten. Agro-ecologische landbouw komt neer op heel eenvoudige principes en efficiënte oplossingen voor teeltproblemen op het terrein. Boeren kunnen hun land beter bewerken door de natuur te imiteren in plaats van op industrialisering te mikken. Een voorbeeld: in de agro-bosbouw worden bomen geplant in maïsvelden, wat hogere opbrengsten oplevert. De bomen brengen immers (opnieuw) stikstof in de bodem. Zo zijn er de laatste jaren heel wat technieken ontwikkeld die ook mee worden ondersteund door wetenschappelijke kennis. Aangezien landbouw en voedsel in essentie armoede en honger bestrijden is de agro-ecologie bij uitstek een sociale beweging.

- Een groen bestuur zoekt met de landbouwers welke vruchten we kunnen plukken van dit baanbrekend werk.