Nieuwjaarsreceptie Groen!-sp.a

27 Januari 2010

Nieuwjaarsreceptie Groen!-sp.a

Maandag 25 janauri hield Groen!-sp.a haar nieuwjaarsreceptie.  Schepenen Annemie De Bie en Johan Demuynck stonden even stil bij de voorbije 3 jaar bestuursdeelname:

 

NieuwjaarsspeechGroen! Spa maandag 25/1/2010

Iedereen van hartewelkom op onze nieuwjaarsreceptie van Groen!-Spa.

Het is niet onzegewoonte om een woordje te doen, maar aangezien we in de helft van onzebeleidslegislatuur zitten maken we deze keer een uitzondering.

We nemen metGroen!-Spa reeds 3 jaar deel aan het beleid in Zomergem.

Johan en ik vormeneen gesmeerde tandem binnen het schepencollege. Alle ideeën die Johan aanvoertworden zonder moeite door mij gevolgd, en omgekeerd. We voeren samen een sociaalgroen beleid. We delen dezelfde visie over de meeste onderwerpen.

Heel wat meeronderwerpen zijn door onze deelname aan het beleid 'bespreekbaar, bediscussieerbaar'geworden in onze coalitie.

(zoals gelijkheidvoor iedereen, vrijzinnigheid?.)

Wij bekijkenvanuit ons kartel de dingen op een andere, meer vernieuwende manier, vinden we.

Onze deelname aande coalitie lijkt verrijkend voor alle partijen.

Ondanks deperikelen de laatste tijd binnen de Open VLD, het feit van geen meerderheidmeer te hebben, hebben wij ons met ons kartel goed staande gehouden: het is enblijft een probleem van onze coalitiepartner, niet van Groen! -Spa.

Binnen onzebevoegdheden als schepen voeren zowel Johan als ik onze taken uit op eenloyale, dienstverlenende doch altijd eerlijke manier: ten dienste van 'elke'inwoner. Zoals het moet.

Ik geef nu graaghet woord aan Johan die zijn OCMW- beleid zal toelichten.

Bij detraditionele nieuwjaarstoespraak, hoort een terugblik op het afgelopen jaar,gekoppeld aan een vooruitblik naar het nieuwe jaar.

Als ik terugdenkaan 2009 dan denk ik :

  1. de goedkeuring van een nieuwe personeelsformatie dit geeft ons meer armslag om onze dienst uit te bouwen.
  2. de interne audit werd opgestart en dit zal onze kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.
  3. Het LOI en de noodwoningen (in de oude pastorij van Ronsele) werden afgewerkt hierdoor kunnen we onze politieke vluchtelingen beter huisvesten maar ook onze noodwoning is nu reeds in gebruik.
  4. De aankoop van Dreef 22 werd gerealiseerd en dit was noodzakelijk om het sociaal huis te kunnen uitbreiden.
  5. we hebben ook gewerkt aan een missiebepaling van het sociaal huis met doelstellingen en een strategie om duidelijkheid en transparantie van onze werking te bevorderen. Hiervoor mijn bijzondere dank aan professor de heer Bruggeman die gratis de stuwende kracht was in dit verhaal.

Wat zijn nu debelangrijke punten voor 2010.

  1. DE bouwvergunning voor Dreef 22 werd ingediend en de bedoeling is dat er nog dit jaar effectief gebouwd wordt en dat we in het najaar de nieuwe burelen kunnen betrekken.
  2. door de verbouwing gaan we de mogelijkheid hebben om de onthaalfunctie anders in te richten en te verbeteren.
  3. Dit jaar gaan we het sociaal beleidsplan evalueren en eventueel bijsturen, samen met onze missiebepaling gaan we dit als basis gebruiken om ons financieel meerjarenplan aan te passen.
  4. verder gaan we ook sociale woningen oprichten in Dreef 22 en de woning in Stoktevijver nr 9 zal verder verbouwd worden als opvanghuis voor politieke vluchtelingen.

Bedankt Johan.

Ik, als schepenvan Ruimtelijke Ordening, natuur, mobiliteit, noordzuid en leefbaarheid ga deverwezenlijkingen èn de projecten die in de pijplijn zitten kort toelichten:

Duurzaamheid

- parttimeaanwerving van duurzaamheidambtenaar

- klimaatwijken

- milieumarkt

- besparingenin gemeentelijke diensten

Energie

- windmolenprojectaan Schipdonkkanaal

- zonnepanelenop de sporthal en op alle nog te renoveren gemeentelijke gebouwen

Leefbaarheid

- inrichtenspeelstraten

- blijvenvechten voor de bib-vestigingen in Beke en Oostwinkel

- projectdorp in zicht 'Beke'

- blijvenactie voeren tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Mobiliteit

- fietspadStoktevijver en Spinhoutstraat

- Azaleastraaten Guido Gezellestraat fietsvriendelijker maken

- Overdektefietsenstallingen

- OmgevingDen Boer verkeersluw maken

Natuur

- jaarlijksNatuurfonds bijvullen met €12500 voor het aankopen van natuurgrond

- tragewegenproject stimuleren

- kerkwegelsaanpakken

- zinvolbermbeheersplan en bomenbeheersplan

Noord-Zuid

- Zomergemeen fairtrade gemeente maken

o Nietenkel eerlijke handel met het zuiden

o Ookmet de Zomergemse zelfstandigen en landbouwers

o Korteketen consumptie promoten

- samenwerkingmet Kemopodi (3 gemeentes uit Senegal)

- Noordzuid-problematiekintroduceren in de vrouwenbewegingen, de seniorenraad, de jeugdbewegingen??

Wij hopen, wijdenken dat we goed bezig zijn ?voor alle inwoners.

Is er iets dat wijnog moeten weten, zeg het ons.

Is er iets waarvanje tevreden bent?..zeg het voort!

Maar nu gaan weeerst het glas heffen op een enthousiast, gedreven, sociaal en groen nieuwjaar!

Johan en Annemie