Onteigening landbouwgrond een brug te ver!

25 December 2009

De plannen van het college om 6,5 ha landbouwgrond te onteigenen, stuiten op veel protest. Over de uitbreiding van de sportfaciliteiten binnen de bestaande site is iedereen het eens, maar de buurt neemt het niet dat het college opnieuw voor koning voetbal het open landschap gaat verminken. De bezwaren zijn legio. Het immense voetbalstadion dat door gemeentepersoneel wordt onderhouden blijkt onvoldoende voor de plaatselijke voetbalvereniging. Het college zwaait met cijfers die door de club zelf zijn verstrekt, maar heeft de echte behoefte nooit op onafhankelijke wijze onderzocht. De mening van de bevolking is nooit gevraagd. Naar de extra kosten van de nieuwe infrastructuur is het voorlopig raden, want een begrotingsplan ligt niet voor. De burger stelt zich terecht de vraag hoeveel extra personeel voor de exploitatie zal nodig zijn. De doorlichting van de gemeenteadministratie heeft aangetoond dat het management te wensen overlaat. De aanbevelingen om daaraan iets te doen kunnen wegens te weinig centen niet worden uitgevoerd. Maar toch is er geld om extra personeel voor het voetbal in te schakelen. Het blijft een merkwaardige redenering. Ook de communicatie over dit plan loopt stroef. Aan de milieuraad en de gecoro werd een wazig ontwerp voorgelegd dat door beide adviesorganen grondig op de korrel is genomen. Een eerste openbaar onderzoek moest worden overgedaan omdat niet alle betrokken partijen waren geïnformeerd. Over het nieuwe openbaar onderzoek heeft het college de eigenaar van de gronden pas op 8 oktober 2009 geïnformeerd. Een rijkelijk late brief, die de rechtszekerheid van de betrokken landbouwer niet ten goede komt. Om de monopoliesituatie van het voetbal enigszins te verdoezelen, wil het college een Finse piste aanleggen. Die zal hooguit 1 km lang zijn, en daarom voor geen enkele sporter echt de moeite lonen. Rondjes draaien als in een visbokaal op een piste van 1 km is geen aantrekkelijke gedachte. Als het college een Finse piste wil aanleggen, doet zij dat volgens Groen! beter in samenwerking met andere gemeenten; een piste die het grondgebied van meerdere gemeenten bestrijkt kan zelfs de prijs drukken. Ook de wiskunde laat het college in de steek. 65.000 m2 meter inpalmen voor twee voetbalterreinen en twee tennisterreinen is echt onaanvaardbaar als het met een vijfde van die oppervlakte zou lukken. Wild parkeren in omliggende straten vormt zonder extra infrastructuur al een nijpend probleem. Het is evident dat nieuwe sportinfrastructuur nieuwe gebruikers en toeschouwers zal aantrekken, waardoor de al bestaande verkeersoverlast nog zal toenemen. Het panorama zal er niet op verbeteren: hoge lichtmasten, reclameborden, extra toegangswegen, tribunes, kantines, kleedkamers, enzovoort. Er zijn van collegezijde geen garanties dat die overlast in de hand zal worden gehouden. Groen! betreurt dat het college geen enkel document kan voorleggen waaruit blijkt dat naar alternatieven is gezocht. In de Screeningsnota en in de Toelichtingsnota rept het college met geen woord over mogelijkheden die kunstgras momenteel biedt: altijd bespeelbaar terrein - ongeacht de weersomstandigheden - meer capaciteit (X 3), terrein wordt bruikbaar voor andere evenementen, lagere exploitatiekosten, hogere spelkwaliteit en minder blessures. En tot slot: geen extra kosten voor het aankopen van gronden, ophogen, draineren, en aanleggen van voetbalvelden. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan heeft de depressie van de Centerloop als natuurverbindingsgebied aangemerkt. In die gebieden moet eventuele sportinfrastructuur samengaan met natuurontwikkeling. Dit RUP heeft echter geen visie op natuurontwikkeling. Hier en daar een groene verfraaiing kun je bezwaarlijk natuurontwikkeling noemen. Integendeel: het RUP zoals het nu voorligt hypothekeert deze natuurontwikkeling. Het gebied is nu landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en het RUP bevat geen enkel voorstel voor natuurontwikkeling. Met de voorgestelde recreatiedoelen krijgt dit gebied een harde functie, en is het in strijd met de milieuwetgeving ter zake. Voorts wil het college nieuwe kleedkamers en kantines bouwen, terwijl op loopafstandde bestaande sporthal al over voldoende kleedkamers en kantines beschikt. Daarmee schiet het college in eigen voet, want vóór de verkiezingen folders verspreiden waarin staat dat er niet op die grond zal worden gebouwd, en na de verkiezingen stiekem de plannen wijzigen, dat is voor Groen! letterlijk en figuurlijk boerenbedrog. Ook de asfaltering van het Holstraatje tart alle verbeelding. Aan de ene kant beweren dat met de uitbreiding alles als één infrastructuur kan worden aangemerkt, en tegelijk van het Holstraatje een kunstmatige grens maken, is ongeloofwaardig. Meteen steken ook weer oude demonen de kop op: plannen om het verkeer van Zomergem via een nieuwe weg naar de N9 te leiden. Meer dan de helft van de uitbreidingszone bevindt zich in de depressie van de Centerloop zelf. Het laat zich aanzien dat ophogen onvermijdelijk is, wil men tot een aanvaardbaar rendement van de sportinfrastructuur komen. Dit impliceert dat men binnen de depressie, die in tijden van wateroverlast als bufferzone dient, de bufferwerking door ophoging teniet doet. Dit zal het risico voor overstroming in een al watergevoelig gebied nog doen toenemen. Met andere woorden: het risico is groot dat er van oktober tot april in de modder zal moeten worden gevoetbald. Sportterreinen aanleggen in deze zone is en blijft zeer onverstandig. De optie van het college om een speelbos aan te leggen in de natte zones is voor Groen! onrealistisch. Hooguit kunnen in een nat gebied bomen worden geplant, maar een speelbos is om twee redenen niet haalbaar. In eerste instantie is het naïef te veronderstellen dat kinderen een nat gebied als speelterrein zullen willen gebruiken. Zelfs in de zomermaanden is dit gebied drassig! Ten tweede zijn de afmetingen van dit speelbos volkomen ontoereikend en kan een recent bos nooit het karakter van een speelbos hebben. Het duurt minstens nog 20 jaar voordat in de depressie van de Centerloop sprake kan zijn van een speelbos. Het college mag best doorgaan met de uitbreiding op de bestaande site, maar moet zo spoedig mogelijk een onafhankelijke instantie laten uitzoeken of er behoefte is aan extra voetbalterreinen. Misschien zal blijken dat die behoefte reëel is, maar dat betekent nog niet dat er voldoende draagvlak is om 6,5 ha landbouwgrond te onteigenen. Het college mag namelijk niet uit het oog verliezen dat meer dan 50% van de bevolking tegen dit college heeft gestemd. Als het college het college van iedere Lovendegemnaar wil zijn, houdt het daar rekening mee. De huidige aanpak getuigt voorts van een gebrekkige visie op dorpsontwikkeling. De scheiding tussen de diverse woonkernen is een geografisch gegeven. Je kunt aan behoeften van de woonkernen buiten het dorp niet voldoen met meer infrastructuur in het dorp zelf. Zolang iemand uit de Bloemekenswijk zijn kind niet alleen met de fiets naar het dorp durft te sturen, zijn extra voetbalterreinen een maat voor niets. Binnen de kortste keren krijgen we daardoor dezelfde belachelijk lage bezettingsgraad als bij de petanquebaan van een half miljoen euro.

Oude politiekVolgende stappen Nu is de Gecoro aan zet. Die zal een hele klus hebben aan het samenvatten van de honderden bezwaarschriften die op dit RUP zijn ingediend. Dat is uitzonderlijk veel, aangezien mensen niet zo snel in de pen kruipen. En het betekent dat het protest vele malen groter is dan het aantal bezwaarschriften. Voor Groen! mag het college de onteigeningsplannen opbergen en voorrang geven aan meer dringende dossiers: eindelijk 's een degelijke fuifruimte, meer fietspaden en natuurontwikkeling in de Centerloop. Om er maar een paar te noemen. Terry GyselbrechtVoorzitter Groen! Lovendegem-Vinderhoute