Oppositie zet in op milieu...?

21 December 2010

In de budgetbespreking op de gemeenteraadvan 20 december 2010 liet de oppositie (CD&V) verstaan dat ze zeer begaanzijn met het milieu. Ze zijn er zelfs zo mee begaan dat ze het budget voor eenaantal sensibiliseringscampagnes lieten halveren! Ze zijn er zo mee begaan datdeze EUR 2000 zelfs een breekpunt vormde voor hen. Niet dat ze tegen de acties waren, maar vooracties waarvan nu al vaststaat dat ze zeker zullen doorgaan in 2011, kan nu noggeen begroting worden opgemaakt. Datmoet telkens gebeuren via een budgetwijziging. Waar ze daarbij vlot aan voorbij gingen ishet feit dat deze acties absoluut nodig zijn om bij de hogere overheden goedepunten te behalen, via de samenwerkingsovereenkomst. Deze goede punten zorgenal 2 jaar na mekaar voor een mooie subsidie voor de gemeente (€ 35000 jaarlijks!).

Hun plotse begaanheid met het milieu zou erdus kunnen toe leiden dat we de volgende jaren deze subsidies aan ons zoudenzien voorbij gaan.

Groen! Zomergem zal voor alle veiligheidmee over dit dossier blijven waken!

Hun grote begaanheid metnatuur en milieu blijkt ook uit een ander amendement waarmee ze de spaarpotvoor de aankoop van natuurgrond leegmaakten. Vier jaar op rij spaarde hetbestuur €12500 in een natuurfonds, om in de nabije toekomst natuurgronden tekunnen aankopen in Zomergem.

Waarom ze dat doen? Omdatde gemeente de aankoop van de 'Groene Long' realiseert met een lening ipv deeigen middelen aan te spreken. Het is nochtans perfect verdedigbaar om eenlanglopend project te financieren op lange termijn en niet alles nu meteen tebetalen.

Door dit natuurfonds teschrappen zal het niet langer mogelijk zijn om waardevollenatuurgebieden aan te kopen, te beschermen en open te stellen voor deZomergemnaar. Verder zullen de Zomergemnaren en in het bijzonder de kinderen inde toekomst niet kunnen genieten van een educatief natuurcentrum. Dit is eenabsoluut gemiste kans. Het beschikken over een groenzone had de zwakke kennisvan onze jeugd over flora en fauna kunnen verbeteren. De CD&V en schepenBatsleer willen blijkbaar niet investeren in het aanleren van respect voor natuur.

Het behoud en het uitbouwen van de 'Groene Long' is al lang een strijdpuntvan Groen!

De coalitie Open Vld-Groen!-Spa heeft het toch mooi gedaan gekregen om deze'Groene Long' aan te kopen.

Heel interessant om te vermelden is dat de CD&V zich onthield bij dezebeslissing en schepen Batsleer zelfs tegen stemde.

Allicht ook vanwege die grote begaanheid met het milieu????

Begrijpe wie kan.