RUP-recreatiepool

16 December 2016

RUP-recreatiepool

 ? ? ? ?  

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied

de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP's' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet.

 

 

Achtergrond

Extra voetbalvelden aanleggen is een oude droom van dit college. De redenen zijn divers. De claim van de voetbalsector dat de bestaande velden te weinig gebruikt kunnen worden is terecht. Vaak zijn de terreinen al vroeg in het voetbalseizoen nauwelijks nog bespeelbaar. Dat komt omdat men het A-terrein vrij houdt voor de grote jongens, en alle ploegen op het B-terrein moeten trainen. De vraag blijft natuurlijk of je dat alleen maar met extra terreinen kunt oplossen. Een tweede, wellicht belangrijke reden is dat schepen Ivan Goethals wel zeer nauw verbonden is met het wel en wee van deze sport, en hij een groot deel van zijn achterban niet graag teleurstelt. Om het plan verkoopbaar te maken, is gepoogd om ook voor een aantal andere sporten meer faciliteiten te bieden.

Voor alle duidelijkheid, Groen is voorstander van meer sportfaciliteiten. Maar Groen is er nog steeds van overtuigd dat die op de bestaande site kunnen worden ingevuld. Het volstaat om de bestaande natuurgrasterreinen door kunstgras te vervangen, het gebruik van de terreinen te optimaliseren en de bestaande infrastructuur te herschikken. Er zijn voldoende studies die aantonen dat daarmee de capaciteit 4 tot 5 maal vergroot.. De milieuproblemen met de kunstgrasvelden in Nederland bieden minstens het voordeel dat wie nu een kunstgrasveld wil verkopen, daarvoor een zeer goed product en een lage prijs zal moeten aanbieden.

Groen wil niet dat voor het voetbal 6 ha landbouwgrond en open ruimte verloren gaan.

Rup recreatiepool 2011

Het eerste Rup dateert van 2011. Het plan houdt in hoofdzaak in dat aan de overzijde van de Centerloop meer dan 6 ha landbouwgrond moeten worden onteigend voor de aanleg van twee extra voetbalvelden. Het dossier hing echter als los zand aan elkaar, en werd dan ook de bestendige deputatie als "niet haalbaar" aangemerkt. Niet alle bezwaren werden bekeken, de afwijzingen onvoldoende gemotiveerd en ook de noodzaak van de onteigeningen was onduidelijk. Kortom, administratief amateurisme. Het college werd teruggefloten en moest het huiswerk opnieuw doen. Dat had ook een nieuwe kans kunnen zijn, want de noodzaak van het hele project was gebaseerd op een rondvraag in 2000, waarbij de voorzitters van sportclubs is gevraagd of er extra behoefte was aan sportcapaciteit. Geen van de antwoorden kon ons verrassen.

Het tweede Rup dateert van 2014. Nieuwe gegevens over de behoeften van de clubs zijn nooit wetenschappelijk onderzocht. Er is vooral geluisterd naar wie het hardst schreeuwt. Het nieuwe dossier is inmiddels door de bestendige deputatie goedgekeurd, en de gronden zijn verworven. Om die 6 ha in te vullen is Veneco onder de arm genomen en zal er een Masterplan sport opgesteld. Elk weldenkend burger zou veronderstellen dat je eerst een plan maakt en dan de grond koopt, maar niet zo in Lovendegem. Veneco moet door middel van een participatietraject een geografische invulling te geven aan het RUP. Het RUP is dus uitvoerbaar, met andere woorden, Groen kan op dit ogenblik in beginsel niets anders dan de milieu-impact ervan beperken. Voor Veneco bestond het kernpunt van hun opdracht erin om

a) de site gebruiksvriendelijker te maken, met andere woorden de belevingswaarde te vergroten, en door het publiek toegankelijk te stellen de sociale controle op te voeren. Momenteel lijkt de site op een versterkte burcht, en daar wil Veneco van af. Vooral 6 kantines binnen een straal van 100 meter en een wildgroei van koterijen hebben ervoor gezorgd dat de sportsite geen aangename plek is.

b) extra ruimte voor het voetbal te scheppen

c) extra tennisterreinen aan te leggen

d) de sporthal te vergroten.

 

Methode

Veneco heeft gekozen voor de zogenaamde workshopmethode: drie workshops in één week tijd, om zoveel mogelijk informatie van alle belanghebbenden te verzamelen (hebben eind oktober 2016 plaatsgevonden).

Veneco heeft in die week met een ploeg van 5 medewerkers (waaronder landschapsarchitecten) vooral geluisterd naar alle zorgpunten van de organisaties. Kenmerkend is wel dat er geen vertegenwoordigers van de niet-clubgebonden sportbeoefenaars waren. Die rol is ten dele vervuld door de medewerkers van de gemeente. Tijdens een van de workshops is de site zelf bezocht. Veneco heeft ook een waterstudie van de nieuwe percelen laten maken. Daaruit is gebleken dat een nieuw voetbalveld aan de overzijde van het Holstraatje een verhoging van minstens 80 cm zal vergen (op een minimale oppervlakte van 7500 m2. Aangezien er ook nog een bufferzone moet worden aangelegd, is er volgens Veneco te weinig ruimte voor twee voetbalvelden. Er is overduidelijk een overstromingsgevaar dat bij het aanbrengen van verhardingen door een buffer zal moeten worden gecompenseerd).

 

Resultaat

Tijdens de laatste workshop heeft Veneco drie scenario's naar voren geschoven, die als volgt kunnen worden samengevat:

scenario 1: 4 tennisterreinen en 1 voetbalveld aan de overzijde van het Holstraatje, met op de site zelf een herschikking van de kantines, een vergroting van de bestaande sporthal in de lengteas, en een aanpassing van de bol/petanqueruimte.

scenario 2: verleggen van het Holstraatje , waardoor de  4 tennisterreinen als het ware "binnen" de bestaande site zouden vallen, en bij de bestaande infrastructuur zou aansluiten. Het extra voetbalveld aan de overzijde van het Holstraatje blijft behouden, op de site zelf een herschikking van de kantines, een vergroting van de bestaande sporthal in de lengteas, een aanpassing van de bol/petanqueruimte  en de bouw van een overdekte tennisruimte in het verlengde van de sporthal.

scenario 3: idem als scenario 2, met als enige wijziging dat de sporthal niet in de lengte maar in de breedte zal worden vergroot.

 

Minpunten

Veneco heeft slechts één aspect van het RUP belicht, namelijk de geografische invulling. Andere aspecten zoals sportbeoefening door niet-clubgebonden inwoners moeten in de Sportraad worden besproken. Ook de problematiek van de kantines is niet aan bod gekomen. De financiële stromen van de gemiddelde club in de provinciale reeksen blijft een nest waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt. Er was ook geen ruimte voor een wetenschappelijke onderbouwing van de behoeften. Het kernpunt, namelijk de optie van kunstgras is onvoldoende bekeken. Er is niet onderzocht of het aanleggen van twee kunstgrasvelden op de bestaande site het capaciteitsprobleem voor het voetbal kan oplossen.

 

Pluspunten

1. De site zou een soort park worden, waar ook niet clubgebonden recreatie mogelijk is.

2. Mobiliteit: Veneco voorziet in extra toegangen voor fietsers en voetgangers. Ook vinden zijn dat de site moet kunnen worden "doorkruist" door het publiek. Er zullen ook meer fietsstallingen komen. Volgens het college gaat de nieuwe infrastructuur niet noodzakelijk tot meer verkeer leiden. Het gaat om het herschikken van de faciliteiten, niet om een verhoging van het aantal clubleden.

3. De speeltuin zou worden vernieuwd. Is volgens Veneco te gestructureerd. De plaats daarvan ligt nog niet vast.

 

Conclusie

Veneco stelt eind december haar eindverslag op. De meeste belanghebbenden waren voorstander van scenario 3. Onze stelling over het kunstgras is eigenlijk niet ontkracht. Integendeel. Aangenomen dat hiermee het capaciteitsprobleem voor het voetbal zou zijn oplost, en het extra terrein overbodig wordt, wijkt scenario drie eigenlijk niet veel af van onze stelling.