Sociaal

04 Oktober 2012

Sociaal

Voorkomen is beter dan genezen. We werken sensibiliserend en organiseren informatie- en preventiecampagnes rond gezondheid en risicogedrag. Artsen, verpleegkundigen, kinesisten en ziekenfondsen zijn allemaal betrokken bij ons gezondheidsbeleid, maar vaak los van elkaar. We brengen al deze betrokkenen op regelmatige tijdstippen samen voor gezamenlijk overleg.  Als mensen langdurig of ongeneeslijk ziek worden maximaliseren we de zorg en verhogen we het comfort met het oog op een menswaardig bestaan. Waar dat kan, maken we het mogelijk dat mensen thuis verzorgd worden. Dat laat zieke mensen in hun waardigheid en ontziet dure ? en schaarse ? gespecialiseerde zorg. Mantelzorg, thuiszorg en medische zorg stemmen we, indien nodig met de ondersteuning van het O.C.M.W., op elkaar af. Geen mens verdient armoede. We moeten hun armoedecyclus doorbreken en er op zijn minst op letten dat hun kinderen niet in dezelfde situatie terechtkomen.

    • Daarom zijn we ambitieus en willen we armoede uitroeien. We besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan de strijd tegen kinderarmoede.
    • Met een lokaal plan tegen kinderarmoede gaat het bestuur een engagement aan, waarbij elk bestuurslid zijn of haar bijdrage levert. Verschillende elementen kunnen (gecombineerd) aan de basis van armoede liggen: een laag beschikbaar inkomen, gebrekkige huisvesting, schoolse achterstand, opvoedingsproblemen, gebrek aan sociale integratie, en geen werk. Alle bestuurleden moeten binnen hun eigen bevoegdheden initiatieven nemen die armoede bij kinderen verminderen.
  • We verkleinen de kloof tussen kansrijke en kansarme groepen, op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, cultuur, jeugd, sport en vrije tijd. Dit houden we in het achterhoofd bij elk beleidsvoorstel en elk project dat we steunen. 
  • We blijven de lokale opvanginitiatieven ondersteunen.