Verslag gemeenteraad 19 december 2013

24 December 2013

 Voorafgaande aan de gemeenteraad zijn tijdens het zogenaamde vragenkwartiertje twee punten aan bod gekomen. Er was een verzoek van de heer Herman Roeykens in verband met de leegstandbelasting (zie bijlage), en Marnix Speybroek heeft een petitie ingediend voor het behoud van de pastorij in Vinderhoute (zie foto). Deze gemeenteraad stond in het teken van het meerjarenplan 2014-2019, de verhoging/verlaging van de belastingen en de vaststelling en aanpassing van nieuwe retributies en belastingen. Het meerjarenplan en de begroting zijn reeds eerder uitvoerig aan bod gekomen (vorige gemeenteraden, maar ook tijdens gemeenteraadscommissie ter zake). Uit de stemverklaring bij de stemming over dat punt, moge duidelijk zijn dat het college en Groen over  een aantal belangrijke infrastructuurwerken op een andere golflengte zitten. Wat de verlaging van de personenbelasting betreft, lijkt een combinatie met de een verhoging van de opcentiemen een op zich sociaal verantwoorde ingreep. Er vindt namelijk een verchuiving plaats van inkomstengerelateerde naar vermogengerelateerde belastingen, en daar is Groen voorstander van. Maar het laat zich aanzien dat die verschijving niet voor iedereen een positief saldo zal opleveren. We moeten deze ingreep op de voet blijven volgen, zodat waar nodig, sociale correcties kunnen worden aangebracht. Dat kan, onder meer via het systeem van de retributies.Wat de retributies en belastingen betreft: alle nieuwe regelingen zijn per geval beoordeeld. Bij die beoordeling viel al snel op dat het merendeel van de prijsverhoging vrij ongenuanceerd worden doorgevoerd.

Leidraad bij onze beoordeling is dat Groen zich achter een individualisering van kosten kan scharen, voor zover die kosten aan individuen toewijsbaar zijn. Voorts dient een belasting of een verhoging gerechtvaardigd te zijn. Het is een feit dat de meeste retributies meer dan een decennium ongewijzigd zijn gebleven. Vanuit dat oogpunt is het logisch dat prijzen wordt opgetrokken tot het niveau van de prijzen voor soortgelijke diensten in de ons omliggende gemeenten. Dat is op zich evenwel geen regel van meden en perzen. Groen is namelijk gekant tegen vestzak-broekzak-operaties: verenigingen enerzijds meer laten betalen voor de diensten, en ze aan de andere kant subsidiëren voor hun activiteiten. Bijkomend criterium voor een heffing bestaat erin dat die heffing minstens op een ruim publiek moet zijn gericht en ook de financieel de moeite moet lonen. Op grond daarvan leek ons bijvoorbeeld een retributie voor taxibedrijven in onze gemeente totaal overbodig, als je tenminste wil dat de enige onderneming die in die sector in Lovendegem actief is, ook in Lovendegem blijft. In alle retributies is ook de bevoegdheidsdelegatie voor een prijsverhoging geschrapt. Het college wilde graag carte blanche om zonder tussenkomst van de Raad de prijzen jaarlijks met ten hoogste 25% te kunnen aanpassen (lees verhogen). Dat kan over een periode van zes jaar theoretisch neerkomen op een verdubbeling van de prijs. Maar die bepaling is op aandringen van Groen en Sp.a niet overeind gebleven. Voorts heeft Groen zich ook verzet tegen prijsverhoging die vooral voor de minderbegoeden in de samenleving hard aankomen. Ook prijsverhogingen voor diensten waarom je niet echt zelf hebt gevraagd, kunnen zonder een sociale correctie voor Groen niet door de beugel. De prijsverhogingen voor begrafenisdiensten of de huisvuilzakken zijn daarvan een voorbeeld.  Kortom, een genuanceerd beeld en het laat zich aanzien dat de komende maanden het nut, de hoogte en de rechtvaardigheid van retributies zal moeten worden geëvalueerd. Groen pleit ervoor om uiterlijk eind 2014 alle retributies, belastingen en heffingen te evalueren, en zo nodig aanpassingen door te voeren. Dat kan betekenen dat sommige daarvan worden afgeschaft.

 Afsluitend waren er nog vier vragen van Groen, waarop u aan het slot van dit verslag de antwoorden van het college aantreft.

 Tot slot was er nog de bespreking in besloten zitting.

 VRAGENKWARTIERTJE

Herman Roeykens: vraag over leegstandsbelasting (zie bijlage).

Marnix Speybroeck: overhandigt een petitie m.b.t het behoud van de pastorij van Vinderhoute.

 

VERSLAG

 1.       Notulen vorige gemeenteraad

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 2.         Kerkfabriek Sint-Bavo - Meerjarenplan 2014-2019

 Goedgekeurd met 20 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, N-VA, VB, sp.a) en 1 neen-stem (Groen).

 Stemverklaring van de fractie Groen

 "Het college houdt er in gesprekken met derden rekening mee dat deze kerk op termijn misschien dichtgaat en derhalve in Vinderhoute een andere bestemming zou kunnen krijgen. Als het meerjarenplan een langetermijnvisie wil zijn, kan een hoofdstuk over de sluiting van de kerk daarin niet ontbreken."

  3.       Kerkfabriek Sint-Bavo - Budget 2014

 Kennisneming.

 4.       OCMW - Meerjarenplan 2014-2019

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

 5.       OCMW - Budget 2014

Kennisneming.

 6.       Budget 2013 - Wijziging nr. 2

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen (CD&V, Open Vld) en 9 neen-stemmen (N-VA, VB, Groen, sp.a).

 Stemverklaring van de fractie  Groen:

"Analoog met hun stemverklaring bij de vaststelling van de begroting 2013, stemt de fractie tegen omdat de begroting 2013 gebaseerd is op een beleidsnota die bol staat van "voortzetten, behouden, ondersteunen, verder ondersteunen, blijvend aanbieden", wat erop wijst dat er nauwelijks ruimte is gecreëerd voor nieuw beleid; voorts worden er worden verkeerde fundamentele keuzes gemaakt bijvoorbeeld op het gebied van de sportinfrastructuur, en er zijn lacunes op andere beleidsgebieden, zoals het woonbeleid en communicatie. De inspanningen in 2013 op het gebied van sociaal en milieubeleid, zijn louter uitvloeisels van het beleid in 2012."

  7.       Meerjarenplan 2014-2019

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen (CD&V, Open Vld) en 9 neen-stemmen (N-VA, VB, Groen, sp.a).

Stemverklaring van de fractie Groen:  "Het college heeft dit plan onvoldoende aan zijn burgers voorgelegd. Het college had daarmee enige ervaring met participatief besturen kunnen opdoen. Het plan is ook te laat ? pas in augustus 2013 ? aan de adviesraden voorgelegd.

Uitgangspunten: de nota bevat een aantal gratuite uitgangspunten en verkeerde aannames, bijvoorbeeld over de efficiëntie van de dienstverlening, de verkoop van de pastorijwoning, het onteigenen van landbouwgronden in het kader van het RUP Recreatiepool. Het plan ontbeert ook elke visie op nieuwe woonvormen. Voorts ontbreekt elke structuur om ernstige milieudelicten en bouwovertredingen tijdig een halt toe te roepen. Het plan ontbeert een integrale aanpak: er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de herziening van het mobiliteitsplan. Het plan stemt niet overeen met verkiezingsbeloften: retributies verhogen is hetzelfde als de belastingen verhogen. Tot slot is er in het plan vooral aandacht voor auto's en parkeren, maar niet voor de zachte weggebruikers."

 8.       Budget 2014

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen (CD&V, Open Vld) en 9 neen-stemmen (N-VA, VB, Groen, sp.a).

Stemverklaring van de fracties Groen:  "de fractie stemt tegen omdat in deze begroting een aantal gratuite uitgangspunten en verkeerde aannames worden gehanteerd, bijvoorbeeld over de efficiëntie van de dienstverlening, de verkoop van de pastorijwoning, het onteigenen van landbouwgronden in het kader van het RUP Recreatiepool. De begroting ontbeert ook elke visie op nieuwe woonvormen. Voorts ontbreekt elke structuur om ernstige milieudelicten en bouwovertredingen tijdig een halt toe te roepen. De begroting ontbeert een integrale aanpak: er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de herziening van het mobiliteitsplan. De begroting stemt niet overeen met verkiezingsbeloften: retributies verhogen is hetzelfde als de belastingen verhogen. Tot slot is er in de begroting vooral aandacht voor auto's en parkeren, maar niet voor de zachte weggebruikers."

 7.       Aanvullende belasting op de personenbelasting

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen (CD&V, Open Vld), 8 neen-stemmen (N-VA, Groen, sp.a) en 1 onthouding (VB)

Stemverklaring van de fractie Groen:

"De vermindering van de personenbelasting (van 7,5% naar 7,2% = - 4%) tegenover de verhoging van de opcentiemen (van 1100 naar 1325 =  +20 %) is voordelig voor de grootverdieners met een enige eigen woning, maar treft vooral jonge gezinnen die pas een woning verworven hebben en tegelijk een groot deel van hun inkomen aan de afbetaling van die woning moeten spenderen. Zij zullen immers op hun nog grotendeels te verwerven eigendom hogere opcentiemen moeten betalen, terwijl de minieme vermindering van de personenbelasting dit zeker niet zal compenseren."

 8.       Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen (CD&V, Open Vld) en 9 neen-stemmen (N-VA, VB, Groen, sp.a).

Stemverklaring van de fractie Groen:

"De vermindering van de personenbelasting (van 7,5% naar 7,2% = - 4%) tegenover de verhoging van de opcentiemen (van 1100 naar 1325 =  +20 %) is voordelig voor de grootverdieners met een enige eigen woning, maar treft vooral jonge gezinnen die pas een woning verworven hebben en tegelijk een groot deel van hun inkomen aan de afbetaling van die woning moeten spenderen. Zij zullen immers op hun nog grotendeels te verwerven eigendom hogere opcentiemen moeten betalen, terwijl de minieme vermindering van de personenbelasting dit zeker niet zal compenseren."

 9.       Belasting op behandelen van milieuvergunningsaanvragen

Goedgekeurd met 14 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, Groen, Sofie Vercoutere), 6 neen-stemmen (N-VA, VB) en 1 onthouding (Stefaan Dewerte).

10.     Belasting op weghalen van sluikstorten

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 11.     Belasting op standplaatsen op de markt

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12.     Belasting op ambulante handel, andere dan de wekelijkse markt

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13.     Belasting op tijdelijke inname van openbaar domein

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14.     Belasting op afleveren van administratieve stukken door de dienst ruimtelijke ordening

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

15.     Belasting ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

16.     Belasting op tweede verblijven

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

17.     Belasting op leegstand

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

18.     Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder

Verdaagd, omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de inkomsten van deze belasting, en omdat deze belasting kennelijk over een te kleine groep van bedrijven is gericht.

 19.     Belasting op afleveren van administratieve stukken door de dienst burgerzaken

 Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 20.     Gebruikersreglement over de gemeentelijke visvijver

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

21.     Retributie op visvergunningen voor de gemeentelijke visvijver

Goedgekeurd met 20 ja-stemmen (CD&V, Open VLD, N-VA, Groen, sp.a) en 1 onthouding (VB).

 22.     Retributie op thuisverhakselen - Opheffing

 Goedgekeurd met 18 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, N-VA, VB), 1 neen-stem (Groen) en 2 onthoudingen (sp.a).

Stemverklaring van de fractie Groen:

"Er was met het college afgesproken dat het debat over de kerntaken zou worden gevoerd. Dat heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Voordat diensten worden afgeschaft, moet eerst dat debat worden gevoerd."

 23.     Retributie op restafvalzakken, PMD-zakken en preventiematerialen voor thuiscomposteren

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen (CD&V, Open Vld) en 9 neen-stemmen (N-VA, VB, Groen, sp.a).

Stemverklaring van de fractie Groen: "vanuit de geest dat de vervuiler betaalt lijkt het logisch dat de prijs van de huisvuilzakken stijgt. Lovendegem heeft immers geen lineaire milieubelasting. De fracties zullen deze retributie evenwel nauwlettend evalueren, want zij zijn van oordeel dat bepaalde groepen, met name jonge gezinnen, vrij hard door deze retributie worden getroffen. Uit deze evaluatie zal moeten blijken of de prijs van de huisvuilzakken niet zal moeten worden gedifferentieerd naargelang het aantal gezinsleden."

 24.     Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

 Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 25.     Retributie op infoborden

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen (CD&V, Open Vld) en 9 neen-stemmen (N-VA, VB, Groen, sp.a).

 26.     Gebruikersreglement over de uitleenbare materialen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

27.     Retributie op de uitleenbare materialen

Goedgekeurd met 14 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, VB, Groen), 6 neen-stemmen (N-VA, Stefaan Dewerte) en 1 onthouding (Sofie Vercoutere)

 28.     Retributie op de begraafplaatsen en het mortuarium

 Goedgekeurd met 12 ja-stemmen (CD&V, Open Vld) en 9 neen-stemmen (N-VA, VB, Groen, sp.a).

 29.     Retributie op huwelijksplechtigheden

  30.     Gebruikersreglement over fotokopieën voor erkende verenigingen

 Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 31.     Retributie op fotokopieën voor erkende verenigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 32.     Retributie op opzoekingen in het archief

Goedgekeurd met 16 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, VB, Groen, sp.a) en 5 neen-stemmen (N-VA).

 33.     Retributie op relatiegeschenken en toeristische kaarten

Goedgekeurd met 20 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, N-VA, VB, sp.a) en 1 neen-stem (Groen).

 34.     Retributie op diensten van de dienst cultuur, jeugd en informatie

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen (CD&V, Open Vld), 7 neen-stemmen (N-VA, VB, Groen) en 2 onthoudingen (sp.a).

 35.     Bibliotheek - Huishoudelijk reglement

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 36.     Retributie op diensten van de dienst bibliotheek

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 37.     Retributie op diensten van de dienst sport

Goedgekeurd met 18 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, N-VA, VB) en 3 neen-stemmen (Groen, sp.a).

38.     Retributie op het huren van gemeentelijke lokalen en terreinen

Goedgekeurd met 13 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, Groen) en 8 neen-stemmen (N-VA, VB, sp.a).

 39.     Retributie op faciliteiten en materiaal van de gemeenteschool

Goedgekeurd met 18 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, N-VA, VB) en 3 onthoudingen (Groen, sp.a).

 40.     IBO - Huishoudelijk reglement

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 41.     Retributie op het gebruik van het IBO

Goedgekeurd met 12 ja-stemmen (CD&V, Open Vld), 8 neen-stemmen (N-VA, VB, sp.a) en 1 onthouding (Groen).

 42.     Retributie op diensten van het gemeentepersoneel

 47.     Politiezone Lowazone - Bijdrage 2014

Goedgekeurd met 20 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, N-VA, Groen, sp.a) en 1 neen-stem (VB).

 48.     Subsidies ontwikkelingssamenwerking - Verdeling reserve

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 49.     100-jarigen - Toelage

Goedgekeurd met 18 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, N-VA, VB), 1 neen-stem (Groen) en 2 onthoudingen (sp.a).

Stemverklaring van Groen: "Groen stemt tegen omdat wij van oordeel zijn dat het wegschenken van baar geld op zich geen goede praktijk is. Voorts betekent de premie van 150 euro ons inziens geen echte meerwaarde in het bestaan van een honderdjarige. Liever hadden wij gezien dat de jubilarissen van deze categorie zouden worden "gehuldigd" op een receptie waarop ook de jubilarissen die 50 jaar gehuwd zijn worden uitgenodigd. Deze schaalvergroting zou de gebeurtenis op zich meer inhoud geven en zou vermijden dat om de haverklap de administratie en fotograaf moeten worden ingeschakeld."

 50.     Neos - 25-jarig bestaan - Toelage

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 51.     Wijkkermis Lo - 50-jarig bestaan - Toelage

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 52.     Beheersorgaan - Wijziging samenstelling

De samenstelling van het beheersorgaan wordt aangepast: Lieve Borstlap vervangt Caroline Devriendt.

 53.     Beheersorgaan bibliotheek en gemeenschapscentrum - Oprichting

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 54.     GAS - Stad Gent - Samenwerkingsovereenkomst bemiddeling

Voor de goede orde: dit betreft niet de goedkeuring van het GAS-reglement. Dat reglement komt pas in de loop van 2014 op de agenda.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 55.     Politiezone Lowazone - Samenwerkingsovereenkomst psychosociaal hulpverleningsnetwerk

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 56.     Bindend Sociaal Objectief - Actieprogramma

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 57.     Recyclagepark - Infrastructuurwerken - Ontwerp, bestek en raming

Goedgekeurd met 20 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, N-VA, Groen, sp.a) en 1 neen-stem (VB).

 58.     Recyclagepark - Controleregistratie (DIFTAR) - Ontwep, bestek en raming

Goedgekeurd met 20 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, N-VA, Groen, sp.a) en 1 neen-stem (VB).

 59.     Recyclagepark - Verdichter, perscontainer, e.a. - Ontwerp, bestek en raming

Goedgekeurd met 20 ja-stemmen (CD&V, Open Vld, N-VA, Groen, sp.a) en 1 neen-stem (VB).

 60.     Herinschaling waterlopen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 61.     Veneco² - Vertegenwoordiging en agenda voor de algemene vergadering

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

 MONDELINGE VRAGEN

Groen stelt vragen over

a) trage wegen: volgens de betrokken schepen wordt hieraan gewerkt, en zal er begin 2014 door het college een lijst van op te waarderen trage wegen worden opgesteld (in overleg met de milieuraad), waardoor vervolgens met de aanpassingen zou kunnen worden begonnen;

b) verkeersproblematiek Bergstraat/Drongensesteenweg: dit dossier is doorgeschoven naar de Verkeercommissie (heeft plaats op 8 januari);

c) schoolroutekaarten: de scholen zijn recentelijk gecontacteerd en er zal een ambtenaar worden aangewezen om deze opdracht te coördineren;

d)  GAS-reglement: zal begin 2014 naar de gemeenteraad worden gebracht, nadat alle adviezen van de de belanghebbenden zijn verwerkt.

Op verzoek van Groen wordt de vijfde vraag - over het vermeend onrechtmatig uitlenen van gemeentemateriaal - in besloten zitting behandeld.

Sp.a stelt een vraag over het uitlenen van materiaal.

VB stelt een vraag over de kerk van Vinderhoute, en wil in gesloten beslissing weten waarom het college heeft verklaard dat de kerk van Vinderhoute misschien op termijn dicht gaat, en dat deze sluiting voor Vinderhoute mogelijkheden zou kunnen bieden voor plaatselijke verenigingen met ruimtegebrek.