Verslag gemeenteraad 30 januari 2014

01 Februari 2014

Vragenkwartiertje De gemeenteraad wordt voorafgegaan door een aantal vragen van Herman Roeykens, met name: hoeveel leegstandgevallen zijn er de afgelopen jaren gemeld, hoeveel belastingen daarvoor zijn opgelegd, is de retributie (ca. 1300 euro) billijk te noemen, aangezien dit voor sommigen een maandloon kan betekenen, en kan de communicatie over deze belasting niet beter?  

Verslag 

1.         Notulen: goedkeuring

Na toevoeging van de tijdens de vorige gemeenteraad gestelde vragen, en van de mededelingen, worden de notulen goedgekeurd.

 2.         Reglement nachtwinkels: goedkeuring

Er blijven vraagtekens bij het nut van een verlenging (openingsuren van de nachtwinkel worden verlengd van middernacht tot 1 uur, ondanks het feit dat er een vergunning tot 2 uur wordt gevraagd). Vooral de mogelijke hinder is een minpunt. Maar aangezien het hier een proefproject betreft, willen wij dit een kans geven. Evaluatie volgt deze zomer.

 3.         Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC): goedkeuring

Groen verzet zich niet tegen de oprichting van een GBC, maar pleit voor meer transparantie en vraagt zich af waarom in het teken daarvan artikel 4 niet als volgt kan worden aangepast: "De raad draagt de voorzitter van de GBC op er in de GBC voor te pleiten dat de vergaderingen van de GBC openbaar zijn.". Voorts rijzen er vragen bij het participatietraject dat het college voor deze commissie op het oog heeft. We vrezen dat we dit met argusogen zullen moeten bewaken.

4.         Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder: goedkeuring

Na een toelichting blijkt dat deze belasting een decretale verplichting is.

 5.         Krugerzangers: goedkeuring

De toekenning van de subsidie voor het 75-jarig bestaan van deze vereniging wordt goedgekeurd.

 6.         GRCB statutenwijziging: goedkeuring

De wijzigingen van de statuten (ook voor punt 7, 8, 9 en 10) betreffen eerder procedurele kwesties. Over de belangrijkste daarvan hebben de betrokken raden ook advies uitgebracht. Groen verzoekt het college evenwel om na te gaan of er decretale hinderpalen zijn om de vergaderingen van de adviesraden openbaar te maken. Dat hoeft niet perse spreekrecht in te houden. Wordt vervolgd

 7.         Jeugdraad - statutenwijziging: goedkeuring

 8.         Sportraad - statutenwijziging: goedkeuring

 9.         GRCB/jeugdraad - subsidiereglement: goedkeuring

 10.       Erkende sportverenigingen - wijziging subsidiereglement: goedkeuring

 11.       Woonuitbreidingsgebied Binnenslag: goedkeuring

Groen staat positief tegenover extra capaciteit op het gebied van rust- en verzorgingstehuizen, maar dringt erop aan dat minstens de hand wordt gehouden aan de thans gedane beloften, namelijk dat er voldoende compensatie komt voor de te rooien bomen, en voldoende aandacht voor de publieke ruimte.

 12.       Adviesraad Dorpsbeeld: niet akkoord

Ook de oprichting van deze adviesraad is kennelijk een decretale verplichting.

Als dat zo is, dan is de oprichting op zich geen probleem. De oprichting kan evenwel niet los van de samenstelling worden gezien. Daarmee heeft Groen wel een probleem. Groen stemt tegen omdat zij het lidmaatschap van voormalig gemeentesecretaris Henk Dierickx niet opportuun acht.

13.       Nieuwjaarsrecepties: nu in 2013 de gemeentelijk nieuwjaarsrecepties afgeschaft waren, was er een verzoek van drie gemeenteraadsleden voor een nieuw initiatief in dat kader. De vele lokale particuliere initiatieven hebben namelijk aangetoond dat een receptie niet noodzakelijk duur moet zijn. Het college geeft aan dat er in die richting gewerkt wordt, en dat er begin 2015 in ieder geval opnieuw een "evenement" is.

 

Mondelinge vraag van Groen

Verzoek aan het college om onze gemeente in te schrijven voor het project "Kinderen en tieners in de nevelstad, een belevingsonderzoek bij kinderen en tieners in uw gemeente". Het betreft een project van de Vlaamse overheid, mede gesteund door Kind en Gezin, waarin de beleving van kinderen en tieners in suburbane woongebieden in kaart wordt gebracht.

De inschrijvingstermijn loopt tot 12 februari 2014..

Meer informatie staat op: http://k-s.be/medialibrary/purl/nl/9027153/Projectoproep%20Kinderen%20en%20tieners%20in%20de%20Nevelstad%20-%20versie%20website.pdf

 

 

 

 

_______