Verslag gemeenteraad van 24 oktober 2013

12 November 2013

Gemeenteraad van 24 oktober 2013  Deze gemeenteraad werd voorafgegaan door een bezoek van de korpsoverste van de Lowazone, Johan Geeraert, die vragen beantwoordde van de fracties. Bij de CD&V-fractie is de echte debatcultuur nog steeds niet doorgedrongen, of was alles duidelijk, aangezien er vanuit deze fractie geen vragen waren. Groen vroeg de korpoverste hoeveel capaciteitsruimte het korps heeft om zelf proactief op te treden. Het is niet onbekend dat in Lovendegem tal van ernstige misdrijven jarenlang ongestraft zijn gebleven. De korpsoverste beaamt dat er nagenoeg geen ruimte voor eigen initiatieven zijn. Groen zal dit punt opnemen en pleiten voor meer eigen operationele mogelijkheden bij het opsporen van milieudelicten.Deze gemeenteraad zelf vangt aan met de mededeling dat twee leden van de N-VA ontslag hebben genomen. De volgende gemeenteraad zullen de opvolgers de eed afleggen. Kennelijk was de termijn te kort om dat nog voor 24 oktober rond te krijgen. Een korte beschouwing over dat ontslag vindt u verder op onze website.

Afgezien van deze twee gebeurtenissen had deze gemeenteraad niet veel om het lijf. Aansluitend op de agenda waren er nog de volgende vragen van de fracties Groen en Sp.a:

 1. Zonnepanelen op de sporthal: graag stand van zaken: uit een verwarrend antwoord valt af te leiden dat er "binnenkort".een oplossing zal zijn voor het technisch probleem. De installatie heeft namelijk nog geen enkele kWh elektriciteit opgeleverd. 

2. Schoolroutekaarten: vraag van de fractie Groen en Sp.a om in dit project te stappen. De bevoegde schepen zegt toe dat de gemeente aan dit project zal deelnemen.

3. Reglement inzake verdeling van de subsidies op het gebied van ontwikkelingssamenwerking: stand van zaken? De bevoegde schepen "is dit aan het bekijken, en wacht ook op bijdragen van de fracties.

4. Curatele inzake sociaal objectief: wat is het resultaat van het overleg met Wonen Vlaanderen van 3.10. 2013, zoals tijdens het college van 5.9.2013 is aangekondigd? Er komt een nieuw overleg eind dit jaar, waarop kennelijk alle hoop is gevestigd.

5. Verkavelingsvergunning aan "Roels familie": heeft het college in overweging genomen dat er sprake kan zijn van belangenvermenging? Het college deelt mee dat bij bespreking van deze vergunning en bij de besluitvorming hierover, de betrokken schepen niet aanwezig was.

6. Containerpark: wat zijn de conclusies van het college naar aanleiding van de Benchmark van 17 recyclageparken? Geen, zo lijkt het. Het college heeft er kennis van genomen, maar aangezien deze benchmark nog dateert van de vorige zittingsperiode, en er ondertussen nieuwe maatregelen zijn genomen, lijken de gegevens niet meer relevant.

7. Samenaankoop elektriciteit: graag hadden wij een toelichting bij de motivering van het college om "voor grijze stroom" te gaan (collegenotulen d.d. 27.6.2013)? De bevoegde schepen geeft aan dat het hier ging om een minderuitgave van 700 euro, en dat elke euro telt!

 

 Agenda

  SECRETARIAAT

1. Notulen vorige gemeenteraad - Goedkeuring

OCMW

2. OCMW - Budgetwijziging nr. 2 budget 2013 (exploitatiebudget) - Kennisname

3. OCMW - budgetwijziging nr. 3 budget 2013 (investeringsbudget) - Kennisname

FINANCIËN

4. Belasting op het afleveren van administratieve stukken door de dienst burgerzaken - Aanpassing - Goedkeuring

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

5. IMEWO - Statutenwijziging - Goedkeuring

6. IMEWO - Aanduiden en mandateren van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

7. Veneco² - Statutenwijziging - Goedkeuring

8. Veneco² - Aanduiden en mandateren van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

9. Westlede - Aanduiden vertegenwoordiging in de algemene vergaderingen

10. Westlede - Mandateren van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

11. COMEET - Verlenging van de projectvereniging - Goedkeuring

12. FINIWO - Aanduiden en mandateren van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering

POLITIE

13. Parkeerplan Lovendegemdorp - Aanpassing - Goedkeuring

FINANCIËN

14. Retributie op betalend parkeren - Opheffing - Goedkeuring

SECRETARIAAT

15. ICT-samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provincie - Addendum - Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING

PERSONEEL

16. Waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar - Collegebesluit bij hoogdringendheid - Bekrachtiging