Verslag gemeenteraad van 27 juni 2013

02 Augustus 2013

  OPENBARE ZITTINGAGENDA

 SECRETARIAAT

1. Notulen vorige gemeenteraad - Goedkeuring

 FINANCIËN

2. Singhet Vro - Aanpassing subsidiebedrag - Goedkeuring

 SECRETARIAAT

3. Kerkfabriek Sint-Bavo - Jaarrekening 2012 - Advies

4. Kerkfabriek Sint-Bavo - Budgetwijziging 2013/1 - Goedkeuring

5. OCMW - Jaarrekening 2012 - Kennisname

6. Ontwikkelingsgroep Streeknetwerk Meetjesland - Oprichting overlegorgaan en aanduiding vertegenwoording

7. GAS - Aanduiding bijkomend sanctionerend ambtenaar

 INFRASTRUCTUUR

8. Polyvalente zaal Vinderhoute - Aanstellen ontwerper - Vaststelling gunningwijze en raming

 MILIEU

9. Gemeentelijke adviesraad voor land-en tuinbouw - Vaststelling samenstelling

 ONDERWIJS

10. Niet-gesubsidieerde lestijden - Goedkeuring

11. Nascholingsplan 2013-2014 - Goedkeuring

12. Schoolreglement - Goedkeuring

13. SES-plan - Goedkeuring

 BESLOTEN ZITTING

 SECRETARIAAT

14. Eretitel secretaris ? Toekenning

 15.Eretitel schepen - Toekenning

 

VERSLAG

Naar aanleiding van de volgende punten heeft Groen het woord genomen.

FINANCIËN

2. Singhet Vro - Aanpassing subsidiebedrag - Goedkeuring

Ook Groen is vragende partij om om het subsidiereglement aan te passen. Er dient te worden voorzien bepalingen met betrekking tot het startjaar en het jaar dat een vereniging ophoudt te bestaan. In die jaren moet er een forfaitaire subsidie of een proportioneel bedrag worden toegekend.

 6. Ontwikkelingsgroep Streeknetwerk Meetjesland - Oprichting overlegorgaan en aanduiding vertegenwoording

De fractie Groen is van oordeel dat in ieder geval de regioscreening van de provincie moet worden afgewacht. Daarnaast moet de discussie over het mogelijke nut van een regionale dienstverlenende vereniging in het Meetjesland in de gemeenteraad worden gevoerd. Schepen Leroy heeft zelf aangegeven dat het lidmaatschap van alle gemeentegrensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tegen het licht zou worden gehouden. Het voorliggend voorstel om nu een nieuw orgaan op te richten druist daartegen in. Voorts is het onduidelijk in welk opzicht dit nieuwe Streeknetwerk Meetjesland verschilt van het Streekplatform zoals het vandaag bestaat. Tot slot rijst bij dit soort overlegorganen het gevaar van het democratisch deficit. Groen pleit voor een intensievere debatcultuur in de gemeenteraad zelf. Dit soort overlegorganen leidt er meestal toe dat burgemeesters met voorgekauwde beslissingen naar de gemeenteraad komen. Groen is daar geen voorstander van.

 SECRETARIAAT

14. Eretitel secretaris - Toekenning

Dit punt stond vorige gemeenteraad reeds op de agenda, maar is toen afgevoerd. Groen stemt tegen. De stemverklaring staat ook in het verslag van de vorige vergadering. Onze fractie voelt zich overigens na de vergadering betreffende de evaluatie van de huidige gemeentesecretaris in haar overtuiging gesterkt.

 De fractie Groen stemt tegen, omdat

  • hiermee andere personeelsleden van de gemeentelijke administratie discrimineert. Er is geen enkele redenen waarom een secretaris wel en bijvoorbeeld een hoofd van de milieudienst geen eretitel mag voeren
  • secretarissen worden vergoed om zich in te zetten. Zij leggen de eed af, en moeten uit hoofde van die eed "eervol" zijn. Eretitels moeten ons inziens worden voorbehouden aan burgers, die zich belangeloos voor de gemeente inzetten.

15. Eretitel schepen

Dit punt stond vorige gemeenteraad reeds op de agenda, maar is toen afgevoerd. Groen stemt tegen. De stemverklaring staat ook in het verslag van de vorige vergadering.

De fractie Groen stemt tegen, omdat

  • schepenen worden vergoed om zich in te zetten. Zij leggen de eed af, en moeten uit hoofde van die eed "eervol" zijn. Eretitels moeten ons inziens worden voorbehouden aan burgers, die zich belangeloos voor de gemeente inzetten. 

 Vragen

-          Stand van zaken subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking. Zelfde groep als subsidieverdeling? Wanneer?

-          BBC: participatietraject bevolking

-          Nieuw subsidiereglement culturele verenigingen? Wie doet dat en wanneer?

-         Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Graag had ik geweten welk traject onze gemeente daarin zal volgen, en wat de timing daarvan is?

_____