Verslag Gemeenteraad van 28 februari 2013

05 Maart 2013

Gemeenteraad 28 februari 2013 1.    Grondafstand verkaveling Waalken

De enige bedoeling van het besluit hierover, is ervoor te zorgen dat de gemeente over voldoende ruimte beschikt voor het onderhoud van de waterloop. Dit punt werd door het kartel gesteund.

2.    Overbouwing voetweg 44

In de Kerstraat 36 zou een eengezinswoning worden gesloopt, en vervangen door een meergezinswoning. Tijdens die werken zou voetweg 44 worden overbouwd. Bij navraag bleek dat noch de Gecoro, noch de Minaraad hierover zijn bevraagd, terwijl er toch op dit moment een project loopt over trage wegen. Het kartel heeft zich van stemming onthouden, met het argument dat in dit dossier het advies van de Gecoro en de Minaraad had moeten worden gevraagd.

3.    Overheidsopdracht voor aankoop van software (in het kader van de BBC)

In het kader van de nieuwe beleids- en beheerscycli is besloten dat de gemeente en het OCMW samen de software voor de toepassing van dit nieuwe beleidsinstrument zouden aankopen. Daartoe is de begroting van het OCMW gewijzigd. Dit punt werd door het kartel gesteund.

4.    Aanpassing van de statuten van de adviesraad lokale economie (ALE)

De statuten werden aangepast, in die zin dat de ALE nu over een" bureau" beschikt. Dat is een soort dagelijks bestuur, waardoor niet alle beslissingen aan de plenaire vergadering van de ALE moeten worden voorgelegd. Verder kunnen voortaan ook handelaars met een ruime ervaring maar zonder het statuut van handelaar, een bijdrage aan de ALE leveren. Dit punt werd door het kartel gesteund.

5.    Aanduiden van vertegenwoordigers

De agendapunten 8 tot en met 16 betroffen het aanduiden van vertegenwoordigers voor TMVW, Veneco 2, IVM, IMWV, Zorgcentrum Lemberge, de Noord-Zuidwerking Lowazone, ERS, Regionaal Landschap Meetjesland en het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap.

Voor het zorgcentrum Lemberge en het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap dienden twee kandidaten van de oppositie te worden aangewezen. Dat werden voor het kartel respectievelijk Sofie Vercoutere (Sp.a) en Stefaan Dewerte (Sp.a). Voor de functie in het PWA was er ook een kandidaat van het Vlaams Belang. Tijdens eerdere soortgelijke verkiezingsrondes voor oppositiekandidaten had de meerderheid steeds blanco gestemd, en aldus de aanwijzing aan de oppositie zelf overgelaten. Ons inziens de meest logische strategie, met dien verstande dat de meerderheid steeds de mogelijkheid heeft om te bepalen wie van de oppositie de functie krijgt toegewezen. In dit geval was daar bij de meerderheid kennelijk toch behoefte aan, want maar liefst 4 leden van de Open Vld-CD&V-meerderheid verkozen in hun eigen werkgelegenheidsagentschap een lid van het Vlaams Belang boven een lid van de Sp.a. Voor meer informatie hierover, zie het apart artikel op onze website.

6.    Verhuur polyvalente zaal

Begin dit jaar heeft de brandweer de polyvalente zaal onveilig verklaard. Gevolg is dat een aantal vereniging die de zaal geboekt hebben of willen boeken, een alternatief zullen moeten zoeken. Omdat deze onbeschikbaarheid een verantwoordelijkheid is van de gemeente, wordt overeengekomen dat de gemeente een financiële toelage zal betalen aan de betrokken verenigingen. Na een toelichting en een amendement op het ontwerpbesluit, gaat het kartel akkoord met dit beginsel. De nieuwe tekst zal na publicatie opnieuw worden bekeken.

 7.    Diversen

Het kartel had drie mondelinge vragen voorbereid (zie pdf als bijlage)

  • RUP Kuitenberg (deontologie en procedure)
  • Bestuurskrachtmeting
  • 3 beleidskwesties: gemeenteraadscommissies, huishoudelijk reglement en informatisering van de dossierstukken (deze vraag werd ter vergadering teruggetrokken, aangezien de meerderheid heeft toegezegd begin maart 2013 met alle fracties bijeen te komen om deze drie kwesties te bespreken datum is inmiddels vastgesteld op 13 maart).