Verslag gemeenteraad van 28 maart 2013

03 April 2013

Op de agenda stonden de volgende relevante punten Agendapunt 3.   Kerkfabriek Sint-MartinusJaarrekeningen van de onderscheiden kerkfabrieken worden aan de gemeenteraad ter advies voorgelegd. Aangezien geen van de kerkraadleden aanwezig was, werden de vragen van de fracties genoteerd, en volgt het antwoord tijdens de volgende gemeenteraad. Groen had één vraag over de aanschaf van geluids- en beeldapparatuur. Verder constateerde Groen dat de kerfabriek Martinus over een kasreserve van ca 80.000 euro beschikt, en ca 200.000 euro aan beleggingen heeft uitstaan.

Agendapunt 5.   Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Dit punt werd vooraf besproken op een fractieoverleg. Heikele punten voor Groen tijdens dat overleg waren: de mogelijkheid om via het reglement meer ruimte voor het debat in de gemeenteraad te scheppen en de interpretatie van het begrip "evenredigheid" bij de samenstelling van de gemeenteraadscommissies. Zowel tijdens het fractieoverleg als de gemeenteraad verdedigde Groen het volgende standpunt:

Meer ruimte voor het debat: Groen stelde voor om de agenda als volgt in te delen in bespreek- en beslispunten: 

  1. verzoekschriften van de burger
  2. A-punten (de te bespreken punten die geen voorstel van beslissing inhouden)
  3. B-punten (punten die een voorstel van beslissing inhouden)
  4. schriftelijke vragen
  5. mondelinge vragen
  6. mededelingen van de voorzitter
  7. diversen

Samenstelling gemeenteraadscommissies: hiervoor bracht Groen een amendement op artikel 38 van het ontwerp van huishoudelijk reglement in. Bij de samenstelling van de gemeenteraadscommissies gelden twee beginselen. De meerderheid in de gemeenteraad moet ook in de commissies weerspiegeld worden, en de mandaten moeten evenredig over de fracties worden verdeeld.

In het huidige ontwerp van het reglement telt elke commissie 12 leden, in tegenstelling tot 11 tijdens de vorige zittingsperiode, en zijn de mandaten als volgt verdeeld:

-  stemgerechtigde leden :CD&V: 5, Open Vld: 1, N-VA: 3

-  leden met raadgevende stem: Spa:1, Groen: 1, VB: 1.

 Groen stelde voor het aantal leden op 10 te brengen, en de mandaten als volgt te verdelen:

-  stemgerechtigde leden :CD&V: 4, Open Vld: 1, N-VA: 2

-  leden met raadgevende stem: Spa.: 1, Groen: 1, VB: 1.

 Motivering

 1.   Besparing: het lijkt ons in tijden van algemene versobering niet verantwoord om de commissies uit te breiden. Meer leden betekent meer presentiegelden. Voorts is tijdens het fractieoverleg gebleken dat de commissies in ieder geval meer zouden bijeenkomen dan de afgelopen zittingsperiode het geval is geweest. De besparing die voortvloeit uit een kleiner aantal leden, zal zich dus ook doen gevoelen als er frequenter wordt vergaderd. 2 leden minder levert met 4 commissies en 6 vergaderingen/jaar jaarlijks een besparing van 8400 euro op. Dat is tijdens deze bestuursperiode maar liefst 50.400 euro.

 2.   Meerderheid/oppositie: er is voldaan aan het beginsel dat de meerderheid in de gemeenteraad ook in de commissies wordt weerspiegeld. De verhouding meerderheid/oppositie van de stemgerechtigde leden is bovendien sterker met ons voorstel, namelijk 5/2.  In het voorstel van de meerderheid is dat 6/3.

3.   Efficiëntie: het lijkt ons efficiënter te vergaderen met 10 dan met 12 leden.

 Agendapunt 10: Milieujaarprogramma 2013 ? goedkeuring

Onze fractie legde bij de stemming de volgende stemverklaring af: "De fractie Groen vindt dat het milieujaarprogramma 2013 te weinig ambitieus is. Zij  verzet zich evenwel niet tegen de goedkeuring omdat omdat het jaarprogramma tot stand is gekomen zonder dat de nieuwe schepen van milieu hierbij betrokken is geweest. De fractie Groen gaat ervan uit dat de schepen - met zijn achtergrond - meer ambities heeft op milieuvlak dan zijn voorganger. Tegelijk kijkt de fractie Groen uit naar het eerste beleidsdocument over milieu van de schepen. Wij hopen dat hij daarmee niet zal wachten tot de definitieve versie in het kader van de BBC."

 Agendapunt 11: parkeerplan Lovendegemdorp ? aanpassing op proef, goedkeuring

Dit plan omvat een proefproject van vier maanden om in het dorp een aantal plaatsen de parkeerruimte op individuele parkeerplaatsen voor de lokale handelaars uit te breiden, en het parkeren op de collectieve parkeerplaatsen aantrekkelijker te maken.

Onze fractie heeft tegengestemd. Motivering: deze materie had eerst in de verkeerscommissie moeten worden behandeld.

 Agendapunt 12: retributie op betalend parkeren ? tijdelijke opheffing, goedkeuring

Dit agendapunt sluit aan bij punt 11. Onze fractie heeft logischerwijs ook bij dit punt tegengestemd. Motivering: deze materie had eerst in de verkeerscommissie moeten worden behandeld.

 Diversen: de voorzitter heeft een antwoord geformuleerd op onze mondelinge vraag over de mogelijke verkaveling aan de Kuitenberg.