Verslag gemeenteraad van 29 augustus 2013

02 September 2013

Op de agenda de volgende punten (volledige  agenda staat in de bijlage)relevante

Agendapunt 1 en 2:  kerkfabriek Sint-Martinus- Meerjarenplan 2014-2019, en begroting 2014

Het MJP 2014-2019 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De begroting slechts ter kennisneming. Groen had vragen over de plotse stijging van de ontvangsten in 2018 en de huisvestingsvergoeding . Groen heeft zich bij de stemming over het MJP onthouden.

Agendapunt 3:  jaarrekening 2012 (vaststelling)

Groen vindt dat dit agendapunt in samenhang met de begrotingswijziging nr. 1 moet worden besproken. Groen betreurt namelijk dat in de begrotingswijziging geen rekening is gehouden met de inmiddels bekengemaakte rekeningen 2012. Groen heeft zich bij de stemming over het de jaarrekeningen 2012 onthouden.

Agendapunt 5:  begrotingswijziging nr. 1

Groen betreurt de motivering van deze begrotingswijziging. Als het niet de moeite loont om zoals gebruikelijk begrotingsaangelegenheden eerst in de commissie financiën te bespreken, waarom loont het dan wel de moeite om een wijziging op te stellen? Groen stemt tegen deze wijziging, naar analogie van haar stemgedrag bij de goedkeuring van de begroting 2013.

Agendapunt 6:  schoolzwemmen

Het college zou informele berichten hebben ontvangen (de inspectie zou de directeur van de gemeenteschool erop hebben gewezen dat het tijdsbeslag van de zwemlessen andere vakken in gevaar brengt). Op basis hiervan besluit zij voor zowel het gemeentelijk als het vrij onderwijs de subsidiëring van de toegangsgelden en vervoer te verminderen. Groen stemt tegen, omdat zij a) de vergoeding zoals die tot op heden is gebeurd, wel opportuun acht, b) de voorgestelde bezuinigingsmaatregel ondoordacht vindt, c) deze maatregel repercussies kan hebben op de gezondheid van de schoolgaande jeugd. Groen neemt zich voor om hierover opnieuw met de directeur van gedachten te wisselen.

Agendapunt 13:  huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Het reglement was niet in overeenstemming met het decreet, zodat artikel 10 wordt aangepast. Groen betreurt dat voor begrotingswijzigingen kortere termijnen gelden van voor de begroting zelf.

Agendapunt 16:  benoeming gemeentesecretaris

Groen heeft voorgestemd.´

Vragen van Groen

Vragen

- Dit jaar is er van 16 tot 22 september "De Week van de Mobiliteit valt . De Autovrije Zondag valt in 2013 op het einde van die week, namelijk zondag 22 september. Heeft het college initiatieven gepland rond dit thema?

 - De Wegcode heeft er een nieuw verkeersbord bij:  F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is.