Verslag gemeenteraad van 30 mei 2013

10 Juni 2013

AGENDA OPENBARE  ZITTINGSECRETARIAAT

1. Notulen vorige gemeenteraad - Goedkeuring

2. Bijzondere gemeenteraadscommissie evaluatie secretaris - financieel beheerder - Vaststelling samenstelling en aanduiden voorzitter

3. Subsidies ontwikkelingssamenwerking - Verdeling - Goedkeuring

4. I.V.M.- Aanduiden en mandateren van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

5. IMEWO - Aanduiden en mandateren van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

6. IMWV - Aanduiden en mandateren van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

7. Westlede - Aanduiden en mandateren van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

8. Adviesraad lokale economie - Vaststellen samenstelling

MILIEU

9. Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur - Vaststellen samenstelling

RUIMTELIJKE ORDENING

10. GECORO - Vaststellen samenstelling

SPORT

11. Sportraad - Vaststellen samenstelling

JEUGD

12. 't Veepee Lovendegem - Overeenkomst voor de organisatie speelpleinwerking 2013-2014 - Goedkeuring

BURGERZAKEN

13. Belasting op het afleveren van administratieve stukken - Aanpassing

BESLOTEN ZITTING

SECRETARIAAT

14. Eretitel secretaris - Toekenning

15. Eretitel schepen ? Toekenning

De volgende punten waren aanleiding voor tussenkomsten of follow-up van Groen

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

In het verslag ontbrak de fundamentele opmerking van Sp.a in verband met de financiële transparantie van verenigingen die subsidie aanvragen. Het is onmogelijk voor gemeenteraadsleden om te beoordelen of aanvragers echt behoefte hebben aan financiële steun. Gevolg is dat ongetwijfeld vaak subsidies worden verleend aan organisaties die dit niet echt nodig hebben. Groen en Sp.a pleiten voor een andere aanpak, waarbij op het moment  van aanvraag duidelijkheid bestaat over de rekeningen van de betrokken organisaties. Groen en Sp.a verzoeken het college om hiervoor de nodige stappen te zetten.

Agendapunt 3: Subsidies ontwikkelingssamenwerking - Verdeling - Goedkeuring

Groen verzoekt om in het verslag op te nemen het reglement te actualiseren. Tijdens het fractieoverleg is daarover gesproken, en heeft de betrokken schepen met dat verzoek ingestemd.

Agendapunt 9: Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur - Vaststellen samenstelling

Op dit ogenblik is het gemeenteraadsleden enkel toegestaan vergaderingen van de adviesraden bij te wonen. Ze hebben er geen spreekrecht.

Na het bijwonen van een aantal adviesraden, constateert Groen dat deze praktijk misschien toch niet de beste oplossing is. Iedereen heeft een drukke agenda. Naar een vergadering gaan zonder de kans op eigen inbreng, is nogal frustrerend. Het feit dat gemeenteraadsleden zelden of nooit adviesraden bijwonen, is daar toch het bewijs van.

Aan de andere kant is het niet de bedoeling dat gemeenteraadsleden adviesraden gaan monopoliseren. Groen begrijp dat volkomen.

Toch vraag Groen zich af of er geen tussenoplossing mogelijk is. Misschien kan gemeenteraadsleden worden toegestaan om over bepaalde punten ter vergadering een "verklaring" af te leggen, een korte verwoording van hun standpunt over een bepaald agendapunt. Dat zou dan een eenmalige tussenkomst zijn (per agendapunt), zonder dat zij de toestemming krijgen om verder in debat te gaan. Dus ten hoogste één interventie per agendapunt. Het is ook niet de bedoeling dat zij per se bij elk agendapunt dit soort verklaringen afleggen. Zij zouden kunnen worden beperkt tot agendapunten waarover echt gedebatteerd wordt. Het bureau kan vaststellen welke dat zijn.

De milieuraad wordt verzocht dat punt in overweging te nemen.

Agendapunt 14: Eretitel secretaris - Toekenning

Verdaagd naar de volgende gemeenteraad

Agendapunt 15: Eretitel schepen ? Toekenning

Verdaagd naar de volgende gemeenteraad