Visie Groen Oost-Vlaanderen op windplan: waarom we ons onthielden

26 April 2013

Visie Groen Oost-Vlaanderen op windplan: waarom we ons onthielden

Met het ontwerp van een eigen windplan, wil het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen de lukrake ontwikkeling en inplanting van windturbines tegengaan en als alternatief een gestructureerd totaalplaatje aan mensen voorleggen. In dat plan wordt duidelijk aangegeven waar wel windmolens kunnen komen, en waar ze zeker niet zullen verschijnen. Op deze manier weten lokale omwonenden meteen waar ze aan toe zijn en worden ze bovendien, via een herverdelingssysteem, rechtstreeks betrokken bij de uitbating en energieproductie van 20% van de windmolens in hun omgeving. Een zeer positieve ontwikkeling, omdat het de snelle ontwikkeling van windenergie in Oost-Vlaanderen mogelijk maakt.  , 

Maar ? het windplan, zoals het nu voorligt, is te restrictief op een aantal vlakkenzegt Inge De Bal, provincieraadslid van Groen. Ruimtelijk gezien worden een belangrijk deel van potentiële zones over het hoofd gezien: de provincie heeft hen niet bestempeld als mogelijke ontwikkelingszones en zodoende zullen in die gebieden geen turbines vergund kunnen worden. Zelfs niet indien alle ruimtelijke analyses gunstig zijn en de lokale gemeenschap vragende partij is. Zodoende wordt een deel van het draagvlak onbenut gelaten. Bovendien zal het, wegens bijkomende juridische verankering van deze grenzen, in de toekomst moeilijk worden om naar een minder restrictief plan te evolueren, mocht het draagvlak toegenomen zijn.

 

Draagvlak is ook de drijfveer om participatie van burgers mogelijk te maken. Wij zijn daar grote voorstander van, als tegengewicht voor de Electrabels van deze wereld. Maar de burgercoöperaties steken nu pas de neus aan het venster. Er is dus een serieuze inhaalbeweging nodig. Een aandeel van 20% reserveren in de toekomstige ontwikkelingen, zoals in het plan, lijkt ons wat mager. Met de coöperaties in oprichting denken we dat 50% voorbehouden voor overheid en burgers beter zou zijn. Ons amendement in die zin werd echter verworpen.

 

Om die redenen hebben we met onze onthouding een signaal willen geven. Het idee is goed, maar de uitwerking kan beter, zegt Jan Fiers, fractievoorzitter van Groen in de provincieraad.

Dit is maar het begin van een langdurig verder planproces, waar we verder op zullen proberen wegen, niet in het minst om de belangen van de burgercoöperaties te bewaken, en de snelle ontwikkeling van windenergie in Oost-Vlaanderen te steunen, tegen de achtergrond van de strijd tegen de klimaatopwarming en het loslaten van fossiele brandstoffen.

 

Groen pleit er dus voor dit plan minder restrictief te maken, en als eerste stap te zien in het proces, zonder zware grendels te zetten op toekomstige ontwikkelingen, en meer mensen erbij te betrekken, om zo het draagvlak te vergroten (en de weerstand te verkleinen).